Nytt om navn

Artikkel

Endokrinologiske priser

Professor Pål Njølstad (f. 1961) er tildelt Eli Lilly sin forskningspris på 50 000 kroner. Njøstad, som arbeider ved barneklinikken, Haukeland universitetssykehus, fikk prisen for artikkelen Neonatal diabetes mellitus due to complete glucokinase deficiency (N Engl J Med 2001; 344: 1588-92).

Professor Valdemar Grill (f. 1941) er tildelt Novartis forskningsstipend på 40 000 kroner. Grill, som arbeider ved endokrinologisk seksjon, St Olavs Hospital, fikk stipendiet for prosjektet Effekt av nikotin og kotinin på human betacellefunksjon (se også Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2796).

Begge priser ble utdelt på årsmøtet for Norsk endokrinologisk forening, som ble avholdt på Geilo 30.3 - 1.4. 2003.

Pris til hudlege

Fridtjof Lund-Johansen

Fridtjof Lund-Johansen (f. 1964) er tildelt Schering-Ploughs pris til fremme av dermatologisk forskning i Norge. Prisen er på 30 000 kroner. Formålet er å hedre en lege som enten er en etablert dermatolog/forsker som i de siste årene har offentliggjort betydningsfulle arbeider innen det dermatologiske fagfelt, eller en yngre lege i dermatologisk utdanningsstilling, med sikte på støtte til fullførelse av ovennevnte.

Lund-Johansen er cand.med. fra Bergen 1988 og disputerte på karakterisering av reseptormolekyler på granulocytter og monocytter. Flow cytometri har hele tiden vært en hjørnestein i hans arbeid, og sammen med sin kone, Johanna Olweus, fant han opphavet til de såkalte plasmacytoide dendrittiske celler og den markøren som siden har vært brukt til å identifisere disse cellene.

Ny administrerende direktør i Helse Nord

Et enstemmig styre i Helse Nord RHF har vedtatt å tilsette Lars Harry Vorland (f. 1949) som administrerende direktør. Vorland kommer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt der han har vært tilsatt som divisjonsdirektør siden 2002.

Lars Harry Vorland er cand.med. fra Belgia 1975, professor i medisin fra Universitetet i Tromsø og spesialist i medisinsk mikrobiologi. Han har også en mastergrad i folkehelsevitenskap og er cand.real. I perioden 1986–2002 arbeidet han som avdelingsoverlege ved Mikrobiologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). I en periode på tre år var han sjef for alle medisinske serviceavdelinger ved UNN.

– Hovedutfordringen i Helse Nord RHF er å få alle helseforetakene til å spille sammen, slik at nordlendingene får tilbud om gode og moderne spesialisthelsetjenester. Jeg gleder meg til å ta fatt på en jobb som er utfordrende, og hvor det er gode muligheter til virkelig å få til noe, sier Vorland.

Tidspunktet for tiltredelsen er ikke endelig avklart. Nåværende konstituert administrerende direktør, Finn Henry Hansen, har fungert i stillingen etter at Marit Eskeland gikk på dagen 6. januar i år, og han fortsetter frem til Vorland tiltrer.

Anbefalte artikler