Yter service på alle nivåer i helsetjenesten

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Rekruttering av nye leger til spesialiteten medisinsk biokjemi er nå en sentral oppgave for vår forening, sier leder Erling Saltrøe.

Styret i NFMB: Atle Brun, Erling Saltrøe og Knut Lande. Kjell-Torgeir Stokke var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto Lise B. Johannessen

I tråd med at spesialiteten klinisk kjemi nylig har endret navn til medisinsk biokjemi, har Norsk forbund for klinisk kjemi endret navnet sitt til Norsk forening for medisinsk biokjemi, forkortet NFMB.

Foreningen er en spesialforening innen Legeforeningen, og arbeider særlig med organisatoriske forhold innen faget.

Treg rekruttering

– Foreningen har i underkant av 100 medlemmer, men det er ikke så mange som er aktive. Vi er nok blant de foreninger som har den høyeste gjennomsnittsalderen, sier Saltrøe.

– Vi har hatt et visst rekrutteringsproblem, konstaterer han. – Vi har en følelse av at en del av de yngre legene har kviet seg for å passere terskelen til fagfeltet. Vi håper og tror imidlertid at navneendringen vil føre til at feltet oppleves som lettere tilgjengelig.

NFMB ønsker å bedre markedsføringen av spesialiteten som et servicefag overfor de kliniske avdelinger ved sykehusene og overfor primærhelsetjenesten. Nesten alle medlemmene er tilknyttet sykehus, men noen er også tilknyttet laboratorier utenfor sykehusene.

– Vi har en betydelig poliklinisk virksomhet på innsendte prøver, opplyser Knut Lande, foreningens sekretær. Fra sentralsykehusnivå og oppover, utgjør prøvene for primærhelsetjenesten en større andel enn det som tas i sykehusene.

– Faglig sett gjør vi utvelgelser, ser på nytten av nye analyser, etablerer metodikk og markedsfører nye analyser overfor klinikkene. Dessuten gir vi råd og veiledning i forhold til hvilke prøver som skal tas, sier han.

Nyttig brukerhåndbok

Foreningen har utgitt en brukerhåndbok i klinisk kjemi (1), der man orienterer om de enkelte analyser. Hittil har boken, som kan kjøpes hos bokhandlerne, solgt mellom 7 000 – 10 000 eksemplarer.

– Dette er svært mye og viser at det er et stort behov for en slik håndbok, sier Lande.

– Alle sykehusposter, allmennpraktikere, sykehusleger, bioingeniører med flere har nytte av håndboken som også har vært kjøpt av tilgrensende helsepersonell. Den store nytten ligger i klare anbefalinger.

– Det var to pionerer, Jacob A. Stakkestad og Arne Åsberg, som drog i gang arbeidet med boken. Den er under stadig revidering, og er en ressurs for alle. Vi arbeider nå med å gjøre boken tilgjengelig elektronisk, slik at den kan nå flest mulig, sier Knut Lande.

Mange doktorgrader

For tiden arbeider NFMB med vurdering av interndebitering i forbindelse med kjøp og salg av laboratorietjenester mellom avdelinger i sykehus. I den forbindelse har foreningen vært i kontakt med Helsedepartementet når det gjelder hvilke trygderefusjonstakster som skal gjelde for de ulike analyser.

– Vi arbeider dessuten for å få flere av de som ennå ikke er ferdige spesialister med i foreningens virksomhet, sier Erling Saltrøe. – Vi håper å få trukket disse med, slik at vi kan øke rekrutteringen med yngre krefter.

– Våre medlemmer er svært aktive på forskningsfronten. Vi har også en meget høy andel med doktorgrad blant medlemmene, sier Saltrøe.

Forskningsvirksomheten gjenspeilet seg blant annet i programmet under etterutdanningskurset i medisinsk biokjemi, som ble arrangert 7. – 9. april i regi av Norsk selskap for klinisk kjemi og klinisk fysiologi. Selskapet samarbeider med Norsk forening for medisinsk biokjemi, og har mange av de samme medlemmene, men er ikke formelt tilknyttet Legeforeningen.

Egne nettsider

Både foreningen og selskapet har egne sider på Legeforeningens Internett-server (se www.legeforeningen.no/index.db2?id=3243).

Internett-satsingen skal blant annet bidra til å bedre kontakten mellom medlemmene, fungere som et raskt og stabilt meldingsmedium omkring aktiviteter i selskapets og spesialforeningens regi, være et oppslagssted for planlagte og gjennomførte aktiviteter, men også fungere som referatdepot for faglige møter som antas å ha interesse for flere enn møtedeltakerne. I tillegg skal nettsidene fungere som norsk medisinsk biokjemis faglige ansikt utad til andre fagmiljøer og spesialiteter.

Fakta

Norsk forening for medisinsk biokjemi

Stiftet: 14. januar 1953

Formål:

  • Norsk forening for medisinsk biokjemi har som oppgave å fremme utviklingen av den kliniske kjemi ved å ivareta de organisatoriske og økonomiske interesser for medlemmene innen denne fagkrets.

  • Foreningen representerer som spesialforening disse interesser innen Den norske lægeforening.

  • Foreningen har ikke vitenskapelige oppgaver. Disse ivaretas av Norsk selskap for klinisk kjemi og klinisk fysiologi.

  • Styret (2002–2003):

    Erling Saltrøe, leder, Kjell-Torgeir Stokke, nestleder, Atle Brun, kasserer og Knut Lande, sekretær. Varamedlem Petter Urdal.

  • Antall medlemmer: 97, hvorav ni kvinner (per 17.2. 2003).

Anbefalte artikler