Sentral aktør innen flymedisin

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Vi er en tydelig forening som foreløpig er på «spedbarns-stadiet». Men vi har en selvstendig forankring og jobber med å videreutvikle det faglige, sier leder Lars Tjensvoll.

Styret i Norsk flymedisinsk forening: Lars Tjensvoll, Anne Margrete Birkeland og Svein Øyvind Nondal. Foto Lise B. Johannessen

Han representerer det siste skuddet på stammen av Legeforeningens godkjente spesialforeninger, selv om flymedisinerne allerede hadde vært organisert som egen forening i 16 år.

– Frem til nå har vi hovedsakelig arrangert enkelte kurs, men vi har også vært en sentral aktør i den faglige utviklingen innenfor flymedisinen, sier Tjensvoll. – Blant annet har vi hatt hovedansvar for etterutdanningskurset i flymedisin, i samarbeid med Luftfartstilsynet og Flymedisinsk Institutt.

– Styrets planerfremover vil være å lage en strategi for neste toårsperiode. Faglig utvikling og erfaringer med hva medlemskapet i Legeforeningen innebærer, samt videreutvikling av foreningens hjemmeside på Internett, vil være hovedsaker, sier han.

Ønsker mer kontakt

– Vi ønsker å jobbe videre med utviklingen av det flymedisinske miljøet i Norge og være med på å gi en bredere diskusjon om de faglige forhold. Det innebærer å utvide samarbeidet med flymedisinske foreninger i Norden. Vi mener også at vi bør være en naturlig høringsinstans for spørsmål som angår foreningens medlemmer, og faget flymedisin. Videre diskuterer foreningen de økonomiske sidene ved den sakkyndige vurdering som gjøres for Luftfartstilsynet, sier Lars Tjensvoll, som antyder at et nytt arbeidsområde kan bli å tilby helsemessig vurdering av passasjerer.

Da foreningen ble tatt opp som medlem i Legeforeningen i fjor (1), uttalte styrets leder at bakgrunnen for søknaden var et ønske om å formalisere de faglige kravene. Samtidig ønsket flymedisinerne å bli trukket mer med, og Tjensvoll uttrykte håp om å få mye positivt ut av medlemskapet.

– Så langt har vi hatt lite kontakt med Legeforeningen sentralt, sier Lars Tjensvoll, som savner en nærmere dialog. – Styrets medlemmer synes imidlertid det er positivt at de nå får tilgang til referater og informasjon om hva som skjer i de ulike organene i foreningen, legger han til.

Offentlig oppnevnt

– Interessen for flymedisin synes å være økende. Deltakelsen har aldri tidligere vært så stor som den var på etterutdanningskurset som ble arrangert 6.9. 2002. 100 leger, piloter og andre yrkesgrupper med tilknytning til flymedisinen, deltok. Responsen på kurset, som inneholdt en kombinasjon av oversikt over internasjonal flymedisins utvikling de siste tiårene og presentasjon av årsaker til Loss of Licence (tap av flygerlisens) blant trafikkflygere og privatflygere, var svært god, sier Tjensvoll.

Enhver lege som arbeider med flymedisin, og som er medlem av Legeforeningen, kan bli medlem i Norsk flymedisinsk forening. Også personer som ikke er leger, men som har vitenskapelige oppgaver innen feltet og andre med særlig tilknytning til flymedisin, kan bli medlem. De fleste medlemmene er offentlig oppnevnte flyleger som også er JAA-godkjente – dvs. har en europeisk, felles godkjenning for flyleger.

Flyleger jobber på vegne av staten ved Luftfartstilsynet. De utsteder blant annet attester til trafikk- og privatflygere, kabinpersonell og teknisk personell. Alle fly-leger må ha autorisasjon med resertifisering.

Foreningens årsmøte finner sted den 5. september på Clarion Hotell Gardermoen. I desember 2003 markeres verdens første flytur, og årsmøtet vil bli koblet opp mot hundreårsjubileet.

Psykiatriske problemstillinger i flymedisinen blir tittel på hovedforedraget. Det blir holdt av David Jones – psykiater, pilot, tidligere sjef for Neuro-psychiatric Branch, USAAF School of Aerospace Medicine og redaktør av Aviation, Space, And Environmental Medicine.

14. og 15. juni arrangeres et bredt anlagt møte i Finland med Nordic Aviation Medical Association (NAMA) som arrangør. Organisasjonen har et nordisk styre, og møtene går på omgang annethvert år i de fem nordiske landene.

Norsk flymedisinsk forening er tilsluttet Nordisk fly- og rommedisinsk forening. Foreningen har egne hjemmesider (www.norskflymedisin.no) og utgir et eget fagblad, Flyvebladet, som utkommer tre ganger årlig.

– Styret er nå i ferd med å endre fagbladet, slik at det blir et mer faglig diskusjonsforum, opplyser Lars Tjensvoll.

Fakta

Norsk flymedisinsk forening Stiftet: 4.9. 1986

Formål:

Foreningens formål er å

  • virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant medlemmene

  • fremme utviklingen i flymedisin gjennom utveksling av erfaring blant medlemmene, ved vitenskapelig virksomhet og gjennom internasjonalt samarbeid

  • fremme tverrfaglig samarbeid

  • fremme tiltak som er egnet til å øke flysikkerheten

  • styrke medlemmenes faglige og sosiale interesser innad i foreningen

  • avholde etterutdanningskurs i flymedisin

  • utgi medlemsbladet Flyvebladet

Styret (2002–03):

Lars Tjensvoll (leder), Anne Margrete Birkeland og Svein Øyvind Nondal.

Antall medlemmer: 125

Anbefalte artikler