Artikkel

Fagets posisjon må styrkes

Lise B. Johannessen

Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 984

I Tidsskriftet nr. 7/2003, side 984 skal det i bildeteksten stå: Foto Eivind S. Platou

Anbefalte artikler