Regnskap Den norske lægeforening – Årsberetning 2002

Artikkel
 1. Den norske lægeforening er en fagforening som har som formål:

  1. å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer,

  2. å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser,

  3. å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse,

  4. å fremme legeutdanningen og medisinsk vitenskapelig virksomhet,

  5. å fremme tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse,

  6. å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

Legeforeningens virksomhet omfatter blant annet aktiviteten i følgende fond som alle er regulert av egne vedtekter

 • Utdanningsfond I ble etablert i 1967. Fondets formål er å fremme grunn-, videre- og etterutdanningen av leger. Fondet bør spesielt tilgodese tiltak som kan bedre videre- og etterutdanningen av leger i perifere strøk av landet.

 • Utdanningsfond II ble etablert i 1983. Fondets formål er å høyne og å opprettholde det medisinsk-faglige kunnskapsnivå hos alment praktiserende leger og privatpraktiserende spesialister ved å yte økonomisk hjelp til dekning av kursavgifter, reise- og oppholdsutgifter og stipendier i den utstrekning slik hjelp ikke dekkes etter andre regler.

 • Utdanningsfond III ble etablert i 1988. Fondets formål er å høyne og å opprettholde det medisinsk-faglige kunnskapsnivå hos de leger som omfattes av vedtektene ved å yte økonomisk hjelp til dekning av kursavgifter, reise- og oppholdsutgifter og stipendier i den utstrekning slik hjelp ikke dekkes etter andre regler.

 • Lånefondet ble etablert i 1978. Fondets formål er å yte lån til leger som etablerer privat praksis.

 • Kvalitetssikringsfond I ble etablert i 1991. Fondets formål er å sikre høy kvalitet i drift av legepraksis utenfor sykehus.

 • Kvalitetssikringsfond II ble etablert i 1992. Fondets skal bidra til systema-tisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet i spesialisthelsetjenesten, særlig den institusjonsbaserte helsetjeneste.

 • Rettshjelpsordningen ble opprettet i 1994. Ordningen gir mulighet for økonomisk støtte til juridisk bistand for å få sin rettslige situasjon vurdert i situasjoner nærmere beskrevet i ordningens vedtekter.

 1. Legeforeningens adresse er Akersgaten 2, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

 2. Foreningen hadde pr. 31.12.2002 en egenkapital på kr. 926,8 mill.¹ og har gode økonomiske forutsetninger for fortsatt drift. Regnskapet er derfor avlagt under denne forutsetning. Styret kjenner ikke til forhold etter regnskapsårets avslutning som kan ha betydning for foreningens stilling og resultat. Det er et økende antall medlemmer i foreningen og fremtidsutsiktene vurderes derfor som gode.

 3. I Legeforeningens sekretariat er eget arbeidsmiljøutvalg samt verneombud. Foreningen ivaretar sine oppgaver i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Sykefraværet var i 2002 på ca. 6,1 %. Fraværet trekkes opp som en følge av langtidsfravær for enkelte ansatte i 2002. Legeforeningens sekretariat ble høsten 2002 medlemsbedrift i ordningen for inkluderende arbeidsliv (IA). Gjennom IA-avtalen mellom Trygdeetaten og Legeforeningen, forplikter Legeforeningen seg til å arbeide systematisk for et lavere sykefravær i sekretariatet.

  Det har ikke forekommet arbeidsulykker i 2002.

 4. Legeforeningen har ingen virksomhet som påvirker det ytre miljø.

 5. Legeforeningen har i 2002 endret prinsipp for behandling av fondene tilknyttet Legeforeningen. Tidligere er fondene blitt betraktet som selvstendige rettssubjekt, og det er blitt utarbeidet egne årsregnskaper for fondene. Legeforeningen har i 2002 gjennomført en juridisk vurdering som konkluderer med at fondene ikke oppfyller kriteriene for å anses som et selvstendig rettssubjekt. Konsekvensen av dette er at fondene skal inngå som en del av Legeforeningen sitt offisielle årsregnskap.

  Følgende fond har tidligere utarbeidet egne regnskaper, men er fra regnskapsåret 2002 innarbeidet i årsregnskapet til Legeforeningen:

 • Den norske lægeforenings fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I)

 • Den norske lægeforenings fond til fremme av alment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning (Utdanningsfond II)

 • Den norske lægeforenings fond til sykehuslegers videre- og etterutdanning (Utdanningsfond III)

 • Den norske lægeforenings lånefond til etablering/reetablering av privat legepraksis (Lånefondet)

 • Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring for legetjenester utenfor sykehus (Kvalitetssikringsfond I)

 • Den norske lægeforenings fond for standardisering og kvalitetssikring i spesialhelsetjenesten (Kvalitetssikringsfond II)

 • Den norske lægeforenings fond for rettshjelpsordningen for leger (Rettshjelpsordningen)

 • Den norske lægeforenings fond for forebyggende medisin (Fond for forebyggende medisin)

 • Den norske lægeforenings fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats

 • Tilskuddsordningen for primærleger (Tilskuddsordningen)

Omarbeidelsen av regnskapet er behørig kommentert i Note 1 til regnskapet.

¹  Se for øvrig Note 1 og Note 16 til regnskapet

Sentralstyret foreslår at årets overskudd på kr. 22.842.716 disponeres som følger:

Avsetning

Disponering resultat 2002

Belastes til utredningsformål

-805 795

Belastes Utdanningsfond I

-1 311 485

Belastes Utdanningsfond II

-7 318 616

Overføres til Utdanningsfond III

15 934 562

Overføres Lånefondet

20 680 762

Belastes Kvalitetssikringsfond I

-1 024 093

Overføres Kvalitetssikringsfond II

1 391 394

Overføres Fond for rettshjelpsordningen

905 394

Overføres Fond for forebyggende medisin

26 729

Overføres Fond for kv.legers vitenskapelige innsats

2 558

Belastes Tilskuddsordningen for primærleger

-581 874

Belastes annen egenkapital

-5 056 820

Totalt

22 842 716

Fri egenkapital i foreningen etter disponering av årsresultatet utgjør kr. 11.552.400.

Anbefalte artikler