Den norske lægeforening – Resultatregnskap 2002

Artikkel

Noter

Regnskap2002

Regnskap2001 (omarbeidet)

Regnskap2001

Regnskap2000

DRIFTSINNTEKTER

Kontingenter

38 260 815

41 441 313

38 466 461

35 767 030

Annonser

33 698 055

36 028 091

36 005 694

38 366 585

Abonnement

2 627 956

2 585 433

2 585 433

2 868 730

Salgsinntekter

2

959 394

1 020 856

914 038

1 244 442

Refusjoner fondene

0

0

27 385 000

26 400 000

Tilskudd til felles formål

3

100 256 000

95 640 000

Særavtale sykehusene

9 600

1 305 544

NAVO-tilskudd

7 021 000

0

Kursavgifter

6 338 975

3 661 185

Gevinst ved salg av aksjer

700 301

0

34 891 784

Andre inntekter

4

21 046 428

19 168 944

17 169 091

16 772 695

SUM DRIFTSINNTEKTER

 

210 918 523

200 851 366

122 525 717

156 311 266

DRIFTSKOSTNADER

Produksjonskostnader

18 071 360

19 524 833

19 524 833

20 205 672

Personalkostnader

5,6

74 901 976

67 043 007

58 343 153

59 668 572

Tilskudd og bidrag

17 767 729

18 358 021

7 786 316

6 802 345

Refunderte utlegg Utdanningsfond

7

53 030 710

47 473 760

Avskrivning varige driftsmidler

8

2 673 651

3 378 420

3 378 420

2 900 386

Andre driftskostnader

9

49 670 454

46 847 373

34 819 614

37 168 920

Tap/tilbakeføring fordringer

1 794 588

105 881

5 000

67 180

SUM DRIFTSKOSTNADER

 

217 910 469

202 731 295

123 857 336

126 813 075

DRIFTSRESULTAT

 

-6 991 946

-1 879 929

-1 331 619

29 498 191

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER

Renteinntekter og andre finansinntekter

53 640 407

49 628 326

3 924 124

1 718 610

Finanskostnader

-135 633

-230 748

21 082

14 457

Verdijustering verdipapirer

10

-23 670 112

-12 312 260

NETTO FINANSINNTEKTER

 

29 834 662

37 085 318

3 903 043

1 704 153

ÅRSRESULTAT

 

22 842 716

35 205 389

2 571 424

31 202 345

DISPONERING AV ÅRSRESULTAT /OVERFØRINGER

16

Avsetning til konfliktfond

0

0

0

25 000 000

Avsetning til Forsikringsfond

0

0

0

1 546 425

Avsetning til utredningsformål

-805 795

176 259

176 259

1 800 000

Overført fra Utdanningsfond I

-1 311 485

-1 934 820

Overført fra Utdanningsfond II

-7 318 616

-1 372 272

Overført til Utdanningsfond III

15 934 562

11 357 322

Overført til Lånefondet

20 680 762

20 989 778

Overført fra/til Kvalitetssikringsfond I

-1 024 093

801 492

Overført til Kvalitetssikringsfond II

1 391 394

2 116 022

Overført til Fond for rettshjelpsordningen

905 394

411 346

Overført til Fond for forebyggende medisin

26 729

33 753

Overført til Fond for kv.legers vit. innsats

2 558

22 574

Overført fra Tilsk.ordningen for prim.leger

-581 874

208 771

Overført fra/til annen egenkapital

-5 056 820

2 395 165

2 395 165

2 855 920

SUM DISPONERINGER/OVERFØRINGER

22 842 716

35 205 390

2 571 424

31 202 345

Anbefalte artikler