Den norske lægeforening – Kontantstrømoppstilling

Artikkel

 

2002

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

Tilført fra årets virksomhet 1)

40 854 622

Endring kortsiktige fordringer

295 928

Endring kortsiktig gjeld

1 310 048

Endring langsiktig gjeld

393 696

Endring pensjonsmidler

-13 301 643

SUM LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

29 552 651

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

Kjøp av varige driftsmidler

-5 182 242

Salg av varige driftsmidler

518 600

Netto tilgang utlån

9 518 775

Salg verdipapirer

10 006 751

Innbetalinger ved salg av aksjer

Utbetalinger ved kjøp av aksjer

SUM LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

14 861 884

SUM LIKVIDER TILFØRT TOTALT

44 414 535

Netto endring i likvider gjennom året

44 414 535

Likviditetsbeholdning 1.1.

234 717 799

Likviditetsbeholdning 31.12.

279 132 334

Årsresultat

22 842 716

Gevinst ved salg av driftsmidler

-143 960

Ordinære avskrivninger

2 673 651

Realisert gevinst/tap VP

-390 424

Verdijustering VP

23 670 112

Endring avsatt tap på utlån

1 460 268

Reinvestert utbytte obl.fond

-8 809 944

Reinvestert utbytte aksjefond

-447 797

1) TILFØRT FRA ÅRETS VIRKSOMHET

40 854 622

Anbefalte artikler