Den norske lægeforening – Balanse per 31. desember 2002

Artikkel

Noter

31. desember2002

Omarbeidet1.1.2002

31. desember2001

31. desember2000

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

8

17 647 087

15 513 136

14 457 592

6 763 660

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttede selskap

12

6 700 000

6 700 000

6 700 000

6 700 000

Personallån

3 941 860

3 609 840

3 609 840

3 578 658

Pensjonsmidler

6

14 128 506

826 863

826 863

4 272 994

Andre langsiktige fordringer

471 033

0

0

1 074 513

Utlån leger

13

342 962 755

354 274 850

Gjeldsbrevlån

13

4 230 000

4 700 000

Pantelån andre

13

70 000 000

70 000 000

Sum finansielle anleggsmidler

442 434 154

440 111 553

11 136 703

15 626 165

SUM ANLEGGSMIDLER

 

460 081 241

455 624 689

25 594 295

22 389 825

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Forskudd ansatte

378 083

344 840

344 840

377 673

Andre kortsiktige fordringer

11

12 721 253

12 132 638

12 915 187

52 227 134

Opptjente renteinntekter

9 977 112

10 894 898

Sum fordringer

23 076 448

23 372 376

13 260 027

52 604 807

Investeringer

Obligasjonsfond

10

153 109 065

151 492 322

Aksjefond

10

45 620 603

71 266 043

Sum investeringer

198 729 667

222 758 365

Bankinnskudd og kontanter

14

279 132 333

234 717 799

53 613 842

22 998 102

SUM OMLØPSMIDLER

 

500 938 448

480 848 540

66 873 869

75 602 909

SUM EIENDELER

 

961 019 689

936 473 229

92 468 165

97 992 734

EGENKAPITAL

16

Innskutt egenkapital – bunden

Utdanningsfond I

4 500 000

4 500 000

Utdanningsfond II

8 000 000

8 000 000

Utdanningsfond III

30 000 000

30 000 000

Lånefondet

8 000 000

8 000 000

Sum innskutt egenkapital

50 500 000

50 500 000

Opptjent egenkapital – bunden

Tidsskriftfond

4 047 906

4 047 906

4 047 906

4 047 906

Forsikringsfond

4 373 863

4 373 863

4 373 863

4 373 863

Konfliktfond

45 129 492

45 129 493

45 129 493

45 129 493

Avsetning til utredningsformål

5 327 201

6 132 996

6 132 996

5 956 737

Utdanningsfond I – Sikringsfond

20 000 000

20 000 000

Utdanningsfond I

96 202 912

97 514 397

Utdanningsfond II

94 115 697

101 434 313

Utdanningsfond III

49 069 337

33 134 775

Lånefondet

526 187 031

505 506 268

Kvalitetssikringsfond I

7 121 358

8 145 451

Kvalitetssikringsfond II

8 679 102

7 287 708

Fond for rettshjelpsordningen

3 532 689

2 627 295

Fond for forebyggende medisin

890 009

863 280

Fond for kv.legers vit.innsats

892 485

889 927

Fond for tilskudsordningen for prim.leger

-772 774

-190 900

Opptjent egenkapital – fri

Annen egenkapital

11 552 400

16 609 220

16 609 220

16 414 994

Sum opptjent egenkapital

876 348 708

853 505 992

76 293 478

75 922 993

SUM EGENKAPITAL

 

926 848 708

904 005 992

76 293 478

75 922 993

Noter

31. desember2002

Omarbeidet1.1.2002

31. desember2001

31. desember2000

GJELD

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

393 696

0

0

0

Sum langsiktig gjeld

393 696

0

0

0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

3 525 561

360 636

1 181 961

4 079 896

Skyldig trekk og avgifter

9 582 409

5 694 298

5 264 601

5 155 903

Påløpne, ikke betalte feriepenger

4 757 809

4 585 560

4 585 560

4 260 790

Påløpte kostnader

15

13 994 934

1 800 318

1 774 952

237 009

Forskuddsbetalte inntekter

644 443

1 484 281

1 484 281

746 388

Annen kortsiktig gjeld

1 272 129

18 542 144

1 883 331

7 589 756

Sum kortsiktig gjeld

33 777 285

32 467 237

16 174 687

22 069 742

SUM GJELD

 

34 170 981

32 467 237

16 174 687

22 069 742

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

 

961 019 689

936 473 229

92 468 165

97 992 734

Anbefalte artikler