Artikkel

Har du lest?

 1. Hvem ble valgt til dirigentskap under Legeforeningens ekstraordinære landsstyremøte i februar?

 2. Hva var tema for sentralstyrets resolusjonsforslag, og hvor mange stemte for eller mot forslaget?

 3. Hvilken gruppe psykisk utviklingshemmede er det Legeforeningen er særlig opptatt av i sitt høringssvar til Sosialdepartementet vedrørende bruk av tvang?

 4. Hva var formålet med studien som Berit H. Rosenvinge & Jan H. Rosenvinge presenterer i dette nummer?

 5. Hva anbefaler forfatterne at videre forskning bør undersøke?

 6. Hvor mange nye spesialister ble godkjent i sentralstyrets møte 20. februar i år?

 7. Hvor mange av disse var overført fra utlandet? Hvilke land?

 8. Hva utgjør metode og materiale i studien som Dag Nordanger, Kari Dyregrov og Atle Dyregrov presenterer vedrørende omsorg etter krybbedød og barneulykker?

 9. Hva mener forfatterne må til for at oppfølging og tilbud til de etterlatte skal bli bedre?

 10. Hvem er Rolf Kirschner?

Svar:

 1. Legene Marta Ebbing og Bjørn Martin Aasen.

 2. Resolusjonen, som ble enstemmig vedtatt, uttrykte dyp bekymring over de helseskader som kan oppstå hvis det gjennomføres et militært angrep på Irak.

 3. Barn under 16 år.

 4. Å finne beste prevalensestimat for depresjon hos eldre over 60 år og få kunnskap om hvordan eventuelle norske studier kan gjennomføres.

 5. Forekomst av depresjon hos pasienter på sykehjem og i sykehus samt i aldersgruppen over 80 år.

 6. 115, inkludert veileder og de som fikk fornyet godkjenning i allmennmedisin.

 7. 22 spesialistgodkjenninger ble overført fra Sverige, Danmark, Island og Tyskland, hvorav de svenske overføringer utgjorde halvparten.

 8. Korrelasjons- og regresjonsanalyser av kvantitative data fra 170 kommuner og dokumentanalyser av skriftlige rutiner innhentet fra 40 kommuner.

 9. I likhet med hva kommunene selv fremhever, er etablering av skriftlige rutiner det beste virkemidlet for å bøte på de lokale manglene – ikke minst pga. den holdningsskapende og bevisstgjørende prosessen.

 10. Leder for Legeforeningens kvalitetsforbedringsutvalg.

Anbefalte artikler