Nytt om navn

Artikkel

Fylkeslegen i Hedmark går til Helse Øst RHF

Trond Lutnæs (f. 1948) har takket ja til stillingen som avdelingsdirektør ved medisinsk og helsefaglig avdeling i Helse Øst RHF. Lutnæs, som tiltrer stillingen over påske, arbeider i dag som fylkeslege i Hedmark, og har fått innvilget ett års permisjon fra denne stillingen.

Det regionale foretakets medisinskfaglige avdeling ledes av viseadministrerende direktør Bente Mikkelsen, og Trond Lutnæs vil være hennes stedfortreder. Han vil blant annet få ansvar for å arbeide med kvalitetsutvikling, samhandling mellom første- og annenlinjetjenesten og være en nettverksbygger i forhold til eksterne samarbeidspartnere. Han skal også medvirke til avdelingens strategiutforming og ledelse.

– Jeg har lang erfaring både fra utøvende medisin og offentlig helseforvaltning. Denne erfaringen kan komme godt med når jeg skal initiere, lede og gjennomføre prosjekter knyttet til avdelingens kjerneoppgaver, sier Lutnæs.

Ny leder av Nobelkomiteen

Ole Danbolt Mjøs (f. 1939) er valgt til ny leder av Den Norske Nobelkomité for en seksårsperiode med anledning til gjenvalg. Mjøs er cand.med. fra Bergen 1964, dr.med. fra Oslo 1972 og har vært dosent, dekanus, prorektor og rektor ved Universitetet i Tromsø. Danbolt Mjøs er professor ved avdeling for medisinsk fysiologi, Det medisinske fakultet, og mottok i fjor en pris fra Nasjonalforeningen for hjerte- og karsykdommer (Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 749). Han har også hatt sentrale tillitsverv i Kristelig Folkeparti.

Nobels fredspris utdeles av Nobelkomiteen, som består av fem personer oppnevnt av Stortinget. Sammensetningen av komiteen skal reflektere partienes styrkeforhold i Stortinget. Fra 1936 har ikke regjeringsmedlemmer hatt anledning til å delta i komiteen. I 1977 ble det bestemt at heller ikke stortingsrepresentanter kunne velges inn. Komiteen skal være fullstendig uavhengig i sitt arbeid og tar ikke imot instrukser eller pålegg fra noe hold i forbind-else med bedømmelse av prisforslagene.

Anbefalte artikler