Stort behov for norsk EPJ-miljø

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter Norges forskningsråds plan om å opprette et nasjonalt kompetansesenter for elektronisk pasientjournal (EPJ).

Med et eget kompetansesenter vil helsepersonell få styrket innflytelse over utviklingen av elektroniske pasientjournalsystemer, mener Legeforeningen

Forskningsrådet la sommeren 2002 frem en rapport (1) om behovene innen forskning og utvikling av elektroniske pasientjournalsystemer. Utredningen konkluderer entydig med at det er et stort behov for et slikt kompetansesenter.

Utredningen er sendt på høring til Sosial- og helsedirektoratet, Helsedepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Sentralstyret i Legeforeningen har etter oppfordring fra IT-utvalget vedtatt å uttrykke støtte til forslaget (2), og anmoder i et brev de berørte instanser om å slutte seg til Forskningsrådets anbefalinger om opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av elektronisk pasientjournal.

Tilpasset norske behov

Det er staten som eier og hovedansvarlig i helsetjenesten som må legge det økonomiske og organisatoriske grunnlaget for et slikt senter, mener Legeforeningen.

Å få etablert funksjonelle elektroniske pasientjournalsystemer er etter Legeforeningens syn en av de største utfordringene helsevesenet står overfor i forbindelse med utvikling og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i helsevesenet.

Gjennom et kompetansesenter for EPJ vil de ulike aktørene i helsevesenet og helsepersonell spesielt, få en styrket innflytelse over utvikling av EPJ. I dag er denne utviklingen i alt for stor grad overlatt til utenlandske og nasjonale leverandører av journalsystemer. Dette gjelder i særlig grad journalsystemer i sykehus hvor legene og annet helsepersonell har hatt liten innflytelse på utviklingen.

En god elektronisk pasientjournal (EPJ) tilpasset det norske helsevesenet vil spille en avgjørende rolle for utviklingen av helsevesenet (3). Dette er ikke i første omgang en teknologisk utfordring. Bare et norsk kompetansesenter for EPJ kan bidra til at de løsningene som leverandørene produserer tilpasses behovene i Norge.

Forskningsrådets utredning (1) kan lastes ned fra Internett på adressen: http://program.forskningsradet.no/ikthelse/uploaded/nedlasting/EPJforprosjektrapport2002.doc

Anbefalte artikler