Bekymret over uriktig bruk av egenbetaling

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Rikstrygdeverket og Legeforeningen har mottatt klager fra pasienter på leger som ikke overholder reglene for hva som kan kreves av egenandeler. – Dette bidrar til å svekke befolkningens tillit og undergraver Legeforeningens forhandlingsposisjon, sier konstituert generalsekretær Terje Vigen.

Legeforeningen understreker alvoret i uregelmessighetene som er avdekket, og ber legene gå gjennom sine egenbetalingskrav for å få dem i samsvar med forskriftene

Leger med avtale om drifts- og basistilskudd og trygderefusjon, er bundet til kun å kreve pasientbetaling i henhold til fastsatte egenandeler. De fleste leger innretter sin praksis korrekt i henhold til dette betalingssystemet.

Rikstrygdeverket og Legeforeningen mottar imidlertid en del klager fra pasienter på leger som ikke overholder reglene. Rikstrygdeverket sentralt har nylig gjennomført en undersøkelse som understøtter at det fortsatt er leger som krever uriktige egenandeler (1).

– Legeforeningen vil understreke alvorligheten i disse forhold, sier Terje Vigen, konstituert generalsekretær i Legeforeingen.

Han ber legene gå gjennom sine egenbetalingskrav for å få dem i samsvar med forskriftene (2).

– Uriktig bruk av egenandeler bidrar til å svekke befolkningens tillit til legegruppen, og undergraver Legeforeningens forhandlingsposisjon i det betalingssystemet som gjelder for avtalepraksis, sier han.

Varsler tiltak

Trygdedirektøren har overfor Legeforeningen varslet at det vil bli igangsatt tiltak overfor de leger dette gjelder med sikte på å korrigere uriktig bruk av egenandeler.

Det er i hovedsak tre områder hvor den ulovlige pasientbetalingen forekommer:

Uriktig betaling for utfylling av blanketter

Enkelte leger tar tilleggsbetaling for utfylling av en del blanketter som for eksempel sykmelding, resepter og henvisninger. Det fremgår klart av normaltariffen (se www.tidsskriftet.no/pls/tariff/pa_dtdm.normaltariff) at arbeidet med utfyllingen er inkludert i både takst 1a/1b og takst 2a/11a. Et eksempel er når en pasient ringer og ber om en av de nevnte attester og deretter selv sørger for avhenting av attesten. Legen kan ikke kreve betaling for dette arbeidet.

Gebyr for forbruksmateriell

Enkelte leger tar betaling i form av et «gebyr» for forbruksmateriell, utstyr eller liknende som ikke er inkludert i den nye takst 10. Legeforeningen ønsker å presisere at takst 10 med tilhørende merknad B6 er uttømmende for hva en avtalelege kan ta betalt for av forbruksmateriell m.m. Det er ikke adgang til å ta egenandeler utover dette.

Faste generelle «avgifter»

Enkelte leger har innført faste «avgifter» i form av kveldstillegg, hygienetillegg eller liknende. Slikt tillegg i egenandelen kan ikke kreves. Avgifter og tillegg er i realiteten nye egenandeler, uansett hva legen selv velger å benevne egenandelen som.

Legeforeningen er også kjent med andre variasjoner på betaling, for eksempel ved at legesenteret skiller ut laboratoriedelen og krever egenandeler av pasienter to steder.

Anbefalte artikler