Artikkel

Har du lest?

 1. Hvilken ny lov omtaler Øyvind Skaara i sin artikkel i spalten Rett og urett, og hvilken lov skal den erstatte?

 2. Dag Bratlid peker i sin kommentar på at det vil bli vanskeligere å rekruttere leger til akademiske stillinger på universitetene – hvorfor?

 3. Hvem har nå arbeidgiveransvar for sykehuslegene?

 4. I spalten Internasjonal medisin skriver Berit Olsen om et kvalitetssikringstiltak av nødhjelpsarbeidet som Røde Kors tok initiativ til i 1994 – hvilket?

 5. Berit Olsen er tilknyttet HESO. Hva står denne forkortelsen for?

 6. Ifølge Laila J. Salomonsens artikkel om bruk av alternativmedisinsk behandling ved norske sykehus – hvor mange oppsøker slike behandlere?

 7. Hvor mange av de 105 sykehusenhetene som svarte, oppgav at de kunne tilby alternativ behandling?

 8. Hvilken pris ble nylig Bjarne Bogen tildelt?

 9. Når ble trombolytisk behandling med r-tPA godkjent i EU for behandling av akutt hjerneinfarkt de første tre timene etter sykdomsstart?

 10. Hvor mange ansatte er det i Legeforeningens sekretariat?

Svar:

 1. Ot.prp. nr. 27 (2002–03) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. Erstatter kvakksalverloven.

 2. Sykehusreformen og nytt arbeidsgiveransvar gir legespesialister i sykehus vesentlig høyere grunnlønn enn legespesialister i akademiske stillinger.

 3. NAVO.

 4. En frivillig kodeks for atferd for hjelpearbeidere og hjelpeorganisasjoner.

 5. Senter for helse og sosial utvikling.

 6. Hver 3. voksne nordmann.

 7. 28 sykehusenheter (27 %).

 8. Senior Research Award fra Multiple Myeloma Research Foundation i USA.

 9. I september 2002.

 10. Ca. 120.

Anbefalte artikler