Vurderinger fra Allmenn-medisinsk forskningsutvalg

Artikkel

Effektstudie av Symbicort brukt både som fast medisin og ved behov i behandling av moderat astma:

Effekten sammenliknes med bruken av Seretide som fast medisin og Ventoline ved behov i en åpen randomisert design organisert som en multisenterstudie av AstraZeneca.

Spørsmålet er om det er gunstigere å bruke Symbicort (kombinasjon av inhalasjonssteroid og langtidsvirkende beta2-agonist med relativ raskt innsettende effekt) fast morgen og kveld og i tillegg ved behov, enn Seretide (kombinasjon av inhalasjonssteroid og langtidsvirkende beta2-agonist) som fast medisin og Ventoline (hurtigvirkende beta2-agonist) ved behov. Tanken er at man ved å få et ekstra påfyll med inhalasjonssteroider når man tar ved-behov-medisin, vil kunne kupere den forverringen av astmaen som (sannsynligvis) har utløst den økte bruken av ved-behov-medisin.

Spørsmålsstillingen er interessant, men Allmennmedisinsk forskningsutvalg(AFU) har funnet betydelige svakheter ved studiens design. Det tas ikke hensyn til at mange pasienter som står på Seretide/Ventoline, blir instruert av legen om å øke Seretide-dosen ved økende symptomer. I studien legges det opp til at pasientene i Seretide/Ventoline-gruppen bare kan endre den faste medisinen hos legen. Sammenlikningsgrunnlaget blir dermed ikke «best available practice». Enda mer betenkelig er det at man går på akkord med metodologiske prinsipper og sammenlikner forsøksbehandlingen med Seretide/Ventoline i en åpen design, istedenfor med Symbicort/Bricanyl i en dobbelblind design.

Allmennmedisinsk forskningsutvalgkan derfor ikke anbefale norske allmennpraktikere å delta i studien.

«Screening of secondary illnesses and treatment of patients with type 2 diabetes in Norway» fra Pfizer:

Dette er en studie med stor relevans for norske allmennpraktikere. Diabetes type 2 er en vanlig sykdom i norske allmennpraksiser, og kontroll og oppfølging blir i stor grad håndtert av førstelinjetjenesten. Å beskrive forekomst av komplikasjoner og håndteringen av dem i forhold til nasjonale og internasjonale retningslinjer for diabeteskontroll, vil gi nyttig kunnskap av verdi både for pasientgruppen, allmennpraktikerne og fagmiljøene som utarbeider kliniske retningslinjer.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg vil gjerne anbefale norske allmennpraktikere å delta i denne studien, hvis protokollen blir endret i henhold til de kritiske merknadene som AFU har redegjort for. AFU har bedt om nærmere redegjørelse og endring hva gjelder journalinnsyn, publiseringsrettigheter og tiltak mot seleksjonsbias.

Tildeling av allmennpraktikerstipend våren 2003

Det var 14 søkere som søkte om til sammen 29 stipendmåneder. AFU hadde 20 måneder til disposisjon. Stipendene ble tildelt slik:

  1. 1 måned: Eelco Boonstra (Oslo) for prosjektet Kvalitet av medikament forskrivning relatert til diagnose i primærhelsetjenesten i Botswana, Hans Braadland (Oslo) for prosjektet Legejournalen som arbeidsredskap for tidlig diagnostikk av mentalsvikt, Gunnar Mouland (Oslo) og Hans Petter Asser (Oslo) for prosjektet Hvor mange av pasientene med forhøyet serum-ferritin i allmennpraksis har hemokromatose?, Erling Iveland (Oslo) for prosjektet Sykebesøk på dagtid i Oslo og Ståle Onsgård Sagabråten (Oslo) for prosjektet Trombolyse ved hjerteinfarkt.

  2. 2 måneder: Per Steinar Steinsvoll (Oslo) for prosjektet Sykehjem gjennom 25 år, Ivar Mediås (Oslo) for prosjektet Ultralyd i allmennpraksis, Lars Johan Lysen (Bergen) for prosjektet Helsetjenester for nordmenn i Spania og Sverre Rørtveit (Bergen) for Hjertestartarprosjektet i Austevoll. Utplassering av halvautomatiske eksterne defibrillatorer til opplært lekpersonell.

  3. 3 måneder: Else Lien (Oslo) for prosjektet Helsetjenestebruk blant innvandrere og Thomas Mildestvedt (Bergen) for prosjektet Psykisk helse og motivasjon. Autonomistøtte og livsstilsendring.

Norges forskningsråds stipend for forskning omkring fastlegeordningen våren 2003

Hogne Sandvik ble innstilt på 1 måned for prosjektet Legevaktssøkning i fastlegeordningen, Bjørnar Nyen ble innstilt på 2 måneder for prosjektet Erfaringer med fastlegeordningen. En kohortundersøkelse blant norske fastleger og Gunvor Eikeland ble innstilt på 2 måneder for sitt prosjekt En studie av hensiktsmessigheten av øyeblikkelig hjelp-innleggelser ved St. Olavs Hospital.

Anbefalte artikler