Årsmelding for turnusrådet 2002

Erik Høiskar Om forfatteren
Artikkel

Endring av mandatet, tredeling av sykehustjenesten med psykiatri som obligatorisk del og behov for fortløpende evaluering av turnustjenesten er blant sakene som var på turnusrådets agenda i fjor.

Turnusrådet 1.1. – 31.12. 2002

Yrkesforening/Funksjon

Fast representant

Personlig vararepresentant

Leder 1.1. – 25.2. 2002

Olav Thorsen

Leder 26.2. – 31.12. 2002

Erik Høiskar

Aplf nestleder

Olav Thorsen

Unni Aanes

Nmf

Ragnhild Ø. Støen

Ragnhild Bjerkaas

Ylf

Per Henrik Randsborg

Tone Dorthe Sletten

Ylf

Jo-Endre Midtbu

Jana Midelfart Hoff

Ylf kontor

Bjørn Ove Kvavik

Aina Foss/Unn Nicolaisen

Dnlf sekretariat

Åse Brinchmann-Hansen

OLL

Vegard Vige

Grete Larsen

Of

Kristin I. Aase

Fred Murer/Tor S. Raugstad

Medisinsk fakultet

Per Omvik

Torstein Vik

Olav Thorsen overtok som leder av turnusrådet etter Marta Ebbing 1.7. 2001 og fungerte frem til 26.2. 2002. Turnusrådet ønsker å takke Olav Thorsen for innsatsen i denne perioden. Hans arbeid med Veileder for turnustjeneste i kommunehelsetjenesten ble avsluttet i løpet av året, deretter sendt ut på høring før den forelå i ferdig versjon på nyåret 2003.

Turnusrådet har i perioden hatt seks møter og behandlet 52 saker. Leder har sammen med Ragnhild Øydna Støen og Åse Brinchmann-Hansen deltatt i Sosial- og helsedirektoratets arbeidsgruppe om turnustjeneste for leger. Hovedsaker i 2002 har vært turnusrådets arbeid fremover, endring av mandatet, å arrangere turnuskonferanse om kvalitet og innhold i tjenesten, delta i arbeidsgruppen til Sosial- og helsedirektoratet, besøk i Stavanger kommune og Sentralsjukehuset i Rogaland, funksjonsfordeling ved Akershus Universitetssykehus HF/Stensby sykehus, utadrettet virksomhet/informasjon samt ferdigstilling av publikasjonen Veileder for turnustjeneste i kommunehelsetjenesten.

Tydeligere oppgaver

Turnusrådet gjennomgikk i begynnelsen av perioden rådets fremtidige arbeidsoppgaver. Rådet ønsket å legge vekt på kvaliteten og innholdet i turnustjenesten, og vurderte det som avgjørende i den forbindelse å få på plass en fortløpende evaluering av tjenesten. Når det gjelder innholdet i tjenesten, må en sikre at antall turnusplasser er tilpasset det enkelte turnussted, og at statlig overtakelse og funksjonsfordeling ikke virker negativt inn.

Turnusrådet foreslo en endring av mandatet for å få begrepsbruken mer konsistent i forhold til dagens situasjon. Man ønsket også å tydeliggjøre rådets oppgaver, spesielt i forhold til styrking av Legeforeningens kompetanse omkring turnustjenesten. Sentralstyret vedtok i møte 5.11. 2002 nytt mandat for turnusrådet.

Erfaringsseminar

Turnusrådet reiste i oktober på besøk til Stavanger og hadde møter med turnusleger og veiledere ved Sentralsjukehuset i Rogaland, og ved tre legesentre i kommunen. Under besøket fikk rådet et inntrykk av hvordan turnustjenesten ved sykehuset og i kommunen fungerte. Generelt fremstod Stavanger som et godt turnussted, og det ble etter besøket utarbeidet rapporter fra sykehuset og legesentrene.

Turnusrådet arrangerte 6.11. 2002, sammen med Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) og Sosial- og helsedirektoratet (SH-dir), en konferanse om turnustjenesten for leger (1, 2). Konferansen var lagt opp som et erfaringsseminar med berørte parter som arbeider med turnustjenesten i helsevesenet og i departementet/etater. I tillegg redegjorde overlege Geir Falck om sin undersøkelse av selvopplevd ferdighetsnivå i turnustjenesten. Turnusrådet ønsket gjennom konferansen å fokusere på kvaliteten og innholdet i tjenesten, særlig i forhold til departement og myndigheter.

Deltakerne var enige om å beholde turnustjenesten, og at turnustjenesten for leger er nødvendig i forhold til utdanningen av leger og autorisasjon. Fra faglig og politisk hold var det også enighet om nødvendigheten av en fortløpende evaluering av turnustjenesten. Man diskuterte flere problemer i forhold til kvalitet og kapasitet, bl.a. tredeling av tjenesten og eventuell innføring av obligatorisk psykiatri som en del av turnustjenesten.

Viktig redskap

Helsedepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på problemstillinger knyttet opp til turnustjenesten for leger. Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å organisere og lede arbeidet. Gruppen skal særlig se på problemer knyttet til tredeling av sykehustjenesten og eventuell innføring av psykiatri som en obligatorisk del av turnustjenesten for leger. Gruppen hadde to innledende møter før jul. Legeforeningens representanter har vært opptatt av å ha fokus på kvalitet og at eventuelle endringer ikke bidrar til å redusere det faglige utbyttet.

Legeforeningen arbeider svært aktivt for at det innføres en fortløpende evaluering av turnustjenesten. Det er et redskap som må være på plass for å kunne si noe om kvaliteten på den turnustjenesten som tilbys.

Øyeblikkelig hjelp

Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) har vedtatt å nedlegge øyeblikkelig hjelp-funksjonen ved kirurgisk avdeling, Stensby sykehus. Turnusrådet anser dette som en svært viktig prinsipiell sak sett i relasjon til det fokus som foretakene har på funksjonsfordeling. Uten øyeblikkelig hjelp-pasienter ved avdelingen vil ikke tjenesten oppfylle målbeskrivelsen.

På grunn av organisatoriske forhold er vedtaket om nedlegging av øyeblikkelig hjelp-funksjonen ennå ikke effektuert. Det er innledet en dialog mellom Ahus og tillitsvalgte for å se på alternative løsninger for turnuslegene ved Stensby.

Egen hjemmeside

Turnusrådet har startet utgivelse av Nytt fra turnusrådet(se www.legeforeningen.no/index.db2?id=10319). Der gis oversiktlige rapporter over viktige og prinsipielle saker rådet arbeider med. Dette kommer i tillegg til referatene og publiseres også i Ylf-Forum (se www.legeforeningen.no/index.db2?id=4151) som et ledd i informasjon fra rådet. Rådet anser det som viktig å oppdatere hjemmesidene som ligger på Legeforeningens Internett-sider, men har fortsatt mye ugjort i den forbindelse.

For komplett årsmelding for 2002, se www.legeforeningen.no/assets/arsmelding_turnusradet.rtf

Anbefalte artikler