Artikkel

Har du lest?

 1. Når ble Ressurssenter for leger innviet, og hvor mange leger har siden da deltatt i råd-givning og kurs ved Villa Sana?

 2. Hvordan eksemplifiserer Jarle Aarbakke og Knut Rasmussen at utenlandske pasientorganisasjoner har drevet lobbyvirksomhet overfor myndighetene for å få raskere godkjenning av legemidler?

 3. Ved overdragelse av legepraksis organisert som aksjeselskap; hva vil ifølge Anne Kjersti Befring og Arvid Mikalsen skje dersom aksjene/andelene ikke selges til ny hjemmelshaver direkte?

 4. Hva heter stortingsmeldingen som helseminister Dagfinn Høybråten la frem på nyåret, og hva er dens intensjon?

 5. Hvilket mål har programmet Stop TB som omtales i Lars Liens artikkel om nye samarbeidsformer i internasjonalt helsearbeid?

 6. Hva er GAVI forkortelsen for og når ble det opprettet?

 7. Hvor mange pakkereiser fra Norge ble registrert i 1999, og hva slags reiser omfattes av statistikken fra Den norske reisebransjeforening?

 8. Hvor mange nordmenn innlegges hvert år i utenlandske sykehus, og hva er hyppigste innleggelsesårsak?

 9. Hvem har anmeldt Wenche Blombergs bok Galskapens hus, og hvilke yrkestitler har henholdsvis anmelder og forfatter?

 10. Hvem bruker denne logoen?

Svar:

 1. Fra 1.10. 1998 har 450 leger oppsøkt senteret, alene eller sammen med partneren.

 2. Forfatterne viser til at HIV-positive organisasjoner i USA i en periode presset på for å få nye medikamenter på markedet.

 3. Da oppstår den situasjon at selger som hovedregel likevel kan kreve kompensasjon for opparbeidet praksis, påpeker forfatterne fra Legeforeningen.

 4. Resept for et sunnere Norge, St. meld. nr 16 (2002-2003), trekker opp strategiene for folkehelsearbeidet de neste ti årene.

 5. Å diagnostisere 70 % av alle tuberkuloseinfeksjoner og helbrede 85 % av pasientene.

 6. The Global Alliance for Vaccines and Immunization, opprettet i 1999.

 7. Om lag 1,2 millioner pakkereiser med fly (charter- og gruppereiser), buss og cruisefartøy.

 8. Rundt 3 600. Hyppigste innleggelsesårsak var gastroenteritt og øvre luftveisinfeksjoner.

 9. Øivind Larsen er lege og professor. Blomberg er kriminolog og bibliotekar.

 10. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Anbefalte artikler