Utdrag av referat fra sentralstyrets møte 14.1. 2003

Artikkel

Bruk av halvautomatiske defibrillatorer

I en henvendelse fra to anestesiologer ble det reist spørsmål vedrørende legfolks bruk av halvautomatisk defibrillator. Henvendelsen har vært forelagt foreningens utvalg for prehospital akuttmedisin (LUPA), og sendt på intern høring. Høringssvarene viste til dels divergerende synspunkter.

Legeforeningen mener at det ved utplassering av halvautomatiske defibrillatorer må sikres et forsvarlig system rundt bruken av disse, som må sees på som en del av lokalsamfunnets helseberedskap og derfor bør forankres i kommunehelsetjenesten. Apparatenes plassering bør være kjent av legevakt- og AMK-sentral. At hjertestartere er utplassert, fritar ikke kommuner og helseforetak fra deres ansvar for en velfungerende akuttmedisinsk varslings- og behandlingskjede.

Legeforeningen mener at ikke-helsepersonell som gjennom sitt arbeidsforhold har en beredskapsfunksjon der hjertestarter er utplassert (for eksempel brannfolk, vektere, ansatte på kjøpesentre), fortsatt bør gis formalisert godkjenning av lege for bruk av hjertestarter etter at perso-nellet har gjennomgått nødvendig opp-læring.

Legeforeningen mener at flest mulig av befolkningen bør gis anledning til å gjennomføre frivillig opplæring i hjerte-/lungeredning, og anser ikke at det er nødvendig å kreve forutgående, individuell godkjenning av lege for at tilfeldig forbipasserende skal kunne ta i bruk tilgjengelig hjertestarter under forsøk på å yte livreddende førstehjelp.

Lov om medisinsk bruk av bioteknologi

Legeforeningen har mottatt høringsnotat om Lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Notatet har vært sendt på intern høring. På grunnlag av innkomne høringsuttalelser var det utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.

Sentralstyret var delt i synet på om sæddonors anonymitet bør oppheves. Sentralstyret var likeledes delt i synet på om det kan benyttes sæd fra avdød donor. Et flertall på seks mente dette ikke burde være tillatt. Sentralstyret vedtok å oversende høringsuttalelsen til Helsedepartementet i det vesentlige i samsvar med utkastet.

Endringer i pasientrettighets-loven m.m.

Legeforeningen hadde fått oversendt høringsnotat som i hovedsak omfattet enkelte endringer i pasientrettighetsloven. Notatet har vært sendt på intern høring til alle yrkesforeninger og 17 spesialforeninger. Det var kommet inn åtte kommentarer.

De fleste høringsuttalelser var positive til forslaget om en styrking av pasientrettighetene, men det var også bekymring for at disse rettigheter ikke så enkelt ville la seg utløse for de svake grupper som psykiatriske pasienter, gamle og kronikere med mange lidelser, samt pasienter med behov for habilitering og rehabilitering. Sentralstyret vedtok å oversende høringsuttalelsen til Helsedepartementet i samsvar med fremlagt utkast.

Elektronisk rekvirering av legemidler i sykehus

Legeforeningen hadde mottatt forslag om forskriftsendring for å muliggjøre pilotprosjekter for elektronisk rekvirering av legemidler i sykehus. Formålet ble opplyst å være ønske om å effektivisere bestillingsrutiner for legemidler til sykehusenes ulike poster. Forslaget har vært sendt på intern høring. Sentralstyret godkjente den foreløpige høringsuttalelse som er sendt Helsedepartementet, med ytterligere presiseringer.

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Legeforeningen hadde fått oversendt til høring forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. I utkast til høringsuttalelse ble det påpekt at det i en tid hvor det er stort press på pleie- og omsorgstjenestene, med budsjettkutt, effektivisering, privatisering, omorganisering og økende krav og forventninger fra pasienter og pårørende, er det viktig at de sentrale myndigheter klargjør hva som er minimumskravene til tjenestene. Utkastet konkluderte med at forskriften burde endres betydelig, Sentralstyret vedtok å oversende høringsuttalelsen til Helsedepartementet i samsvar med fremlagt utkast.

Fondsfinansiering av vekttallsbasert lederutdanning

Under landsstyrets behandling av budsjettet i Tromsø i juni 2002 ble det vedtatt å be sentralstyret vurdere fondsfinansiering av vektallsgivende lederutdanning. Legeforeningen har tidligere hatt ulike stipendordninger gjennom fond I for leger som ønsket å ta lederutdanning. På grunn av den økonomiske situasjonen i fondet har sentralstyret tidligere avviklet disse ordningene. Det er ventet en sterk økning i antall spesialistkandidater i årene fremover, og det er ikke rom for sette i gang tiltak som øker utgiftssiden. Erfaringsmessig vil det også være vanskelig å få motpartene i arbeidslivet, eventuelt motpartene i normaltariffen, med på å opprette et nytt fond for lederutdanning for leger nå.

Sentralstyret støtter ideen om en vekttallsbasert lederutdanning. Slik utdanning kan finansieres enten ved et fond eller ved at arbeidsgiverne avsetter midler på annen måte. Beklageligvis gir den økonomiske situasjonen i utdanningsfond I for tiden ikke rom for ytterligere belastning. Sentralstyret antar også at det vil være vanskelig å få opprettet et nytt fond for lederutdanning for leger. Sentralstyret avviser ikke tanken om finansiering over fond I, men inntil videre vil en måtte søke andre kilder.

Sentralstyret er for øvrig sterkt opptatt av ledelsesspørsmålet og at leger innehar lederposisjoner i helsetjenesten. Sentralstyret vil derfor komme tilbake til spørsmålet om finansiering av vekttallbasert lederutdanning i en bred analyse av hvilke alternative muligheter som foreligger, eller kan skapes.

En vurdering av spesialitetsstrukturen i Norge

Landsstyret vedtok i oktober 2000 etter forslag fra Per Egil Haavik, Rogaland legeforening, å pålegge sentralstyret å utrede om behovet for rekruttering, kompetanse-utvikling og formell godkjenning av nye medisinske disipliner (f.eks. palliativ medisin, intensiv medisin, rusmedisin og smertebehandling), kan ivaretas gjennom opprettelse av nye tverrfaglige grenspesialiteter. Sentralstyret vedtok deretter på sitt møte 1.3. 2001 å forberede saken ved at spesialitetsrådet ble bedt om å gjøre en utredning.

Saken har vært behandlet av spesialitetsrådet gjennom et eget utvalg ledet av Jørgen J. Jørgensen. Spesialitetsrådet sluttet seg i møte 4.12. 2002 til utvalgets arbeid. Saken forberedes for landsstyret og utredningen oversendes avdelinger, spesialforeninger og yrkesforeninger til uttalelse før videre behandling.

Forslag om endring av spesialistreglene i blodsykdommer

Spesialitetskomiteen i blodsykdommer hadde fremmet forslag om endring av spesialistreglene.

Forslag om endring av spesialistreglene i blodsykdommer oversendes avdelinger, spesialforeninger og yrkesforeninger til uttalelse som ledd i forberedelse av saken for landsstyret.

Forslag om opprettelse av ny grenspesialitet under generell kirurgi i mammaendokrin kirurgi

Norsk kirurgisk forening hadde fremmet forslag om opprettelse av en ny grenspesialitet under generell kirurgi i mammaendokrin kirurgi. Sentralstyret vedtok at forslaget oversendes avdelinger, spesialforeninger og yrkesforeninger som ledd i forberedelse av saken for landsstyret 2003.

Rekruttering til lederstillinger i primærhelsetjenesten

Med utgangspunkt i landsstyrevedtak i oktober 2000 vedtok sentralstyret å be Legeforeningens forskningsinstitutt, i samarbeid med representanter for Aplf, Oll, Of og NSAM, å gjennomføre et forprosjekt med tanke på å vurdere problemet med rekruttering til funksjonen for lederstillinger i primærhelsetjenesten. I landsstyremøtet i juni 2002 vedtok landsstyret «at det utarbeides oversikt over medisinsk ledelse i de 500 kommuner og bydeler og fremmes forslag til tiltak for å styrke ledelsesfunksjoner til landsstyremøte 2003».

Sentralstyret slutter seg til det opplegg som er skissert av Legeforeningens forskningsinstitutt for kartlegging av rekruttering til lederstillinger i primærhelsetjenesten og forholdet mellom spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Til gjennomføring av studien bevilges inntil kr 162 500 (inkludert utgifter til forprosjektet). Bevilgningen belastes sentralstyrets post til utredningsformål.

Oppnevning av medlemmer til Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon

Rådet for legemiddelinformasjon er opp-rettet i henhold til samarbeidsavtalen mellom Den norske lægeforening og Lege-middelindustriforeningen (LMI) av 22.12. 1999. Rådet skal forvalte forståelsen av denne avtalen. Sentralstyret vedtok å oppnevne Else Wiik Larsen og Erik Ellekjær som Legeforeningens representanter til Dnlfs og LMIs råd for legemiddelinformasjon for perioden 1.1. 2003 – 31.12. 2004. Som varamedlem oppnevnes Georg Sager.

Sentralstyret sier seg enig med LMI i at rådets leder Hans Kr. Bjerke og dennes vara samt FFOs representant Margareth Ramberg og vararepresentant i perioden 2001 – 02, gjenvelges for perioden 2003 – 04.

Sakkyndig komité for innstilling til reise- og studiestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond

Sentralstyret vedtok å oppnevne følgende til komité for innstilling til reise- og studiestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond for perioden 1.1. 2003 – 31.12. 2006: Povel Paus, leder, Sylvi Aanderud, medlem, John-Bjarne Hansen, medlem, Anne Naalsund, varamedlem, Eva Gerdts, varamedlem. Sylvi Aanderud fratrer vervet etter to år, og første varamedlem, Anne Naalsund, rykker da inn på fast plass i komiteen.

Konsekvenser av nye forutsetninger om merverdiavgift

På grunnlag av anbefalinger fra advokat og Legeforeningens revisor la sekretariatet frem en vurdering om regnskaps- og avgiftssituasjonen for Legeforeningen og de tilknyttede fond. Det var foreslått at Legeforeningens formelle regnskap fra og med regnskapsåret 2002 omfatter både Den norske lægeforening, utdanningsfondene I, II og III, lånefondet, kvalitetssikringsfondene I og II, rettshjelpsordningen, fond for forebyggende medisin, fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats samt tilskuddsordningen for primærleger. Omleggingen hadde sammenheng med den avgiftsmessige situasjon som er oppstått etter at endringer i lov om merverdiavgift ble gjennomført i 2001, samt nødvendige tilpasninger til krav om formell juridisk status for fondene. Omleggingen ville ikke gjøre det nødvendig å endre vedtekter eller styringsmodell for fondene.

Sentralstyret slutter seg til sekretariatets vurderinger. Sekretariatet forutsettes å ta nødvendig kontakt med de berørte avtaleparter for å informere om de formelle tiltak som må gjennomføres i forbindelse med omleggingen av regnskapene for fondene. Sentralstyret informeres om fremdriften i omleggingsprosessen.

Henvendelse fra Helse Nord RHF om konferanse

Helse Nord RHF har tatt initiativ til å etablere et samarbeid for å utvikle et internasjonalt nettverk med den hensikt å fremskaffe kunnskap og erfaringer vedrørende spesialisthelsetjenesten. Høsten 2003 vil det bli arrangert en større internasjonal konferanse i Skottland med Helse Nord RHF, Universitetet i Tromsø og skotske helsemyndigheter som arrangør. Helse Nord RHF hadde i denne forbindelse henvendt seg til Den norske lægeforening, primært med ønske om direkte økonomisk støtte til forberedelse og gjennomføring av konferansen. Sentralstyret stiller seg meget positiv til det initiativ som er tatt i forbindelse med den aktuelle nettverkskonferansen i Skottland, men finner ikke å kunne imøtekomme den konkrete søknad om økonomisk støtte til forberedelse og gjennomføring av konferansen. Andre former for bidrag og støtte til tiltaket kan imidlertid være aktuelt, og Legeforeningen ønsker en videre dialog om dette. I den utstrekning deler av konferansen kan godkjennes som tellende kurstimer i forhold til spesialistreglene for allmennmedisin, vil dessuten refusjon fra fond II for reise- og oppholdsutgifter kunne gis.

Markering av 400-årsjubileet for det offentlige helsevesen – støtte til filmproduksjon

Sentralstyret gav i møte 6.4. 2002 en garanti på kr 200 000 til ovennevnte prosjekt. Fylkeslegen i Akershus har anmodet foreningen om å vurdere ytterligere økonomisk støtte, da andre finansieringskilder har bortfalt.

Sentralstyret finner det ikke mulig å bevilge ytterligere midler til filmproduksjonen i forbindelse med markeringen av 400-årsjubileet for det offentlige helsevesen.

Årsmøte i British Medical Association

Lars Eikvar deltar som Legeforeningens representant på den britiske legeforenings årsmøte 29.6. – 3.7. 2003. Ved hans eventuelle forfall reiser Anne Mørch Larsen.

Forslag til særavtale for sykehusleger med HSH

Sentralstyret godkjente anbefalt forslag til særavtale for legene ved privateide sykehus, tilsluttet Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).

Anbefalte artikler