Anestesi – et fag på søyler

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Anestesi er for tiden et populært fag. Vi har tilfredsstillende rekruttering og er et fag som passer godt for begge kjønn, sier Mårten Sandberg, leder av Norsk anestesiologisk forening.

Halve styret i Norsk anestesiologisk forening: Kristin Sem Thagaard, Mårten Sandberg og Anne Berit Guttormsen. Foto L.B. Johannessen

Norsk anestesiologisk forening er bygd på fire søyler, hvor anestesi og intensivmedisin er de to store. I tillegg kommer akuttmedisin og smertebehandling. Det er ingen formell subspesialisering i anestesiologi, men faget har blitt så omfattende at man i praksis ser en slik tendens.

Foreningen har 72 % oppslutning blant de yrkesaktive spesialistene og et noe høyere tall for utdanningskandidatene. De fleste av disse er mest aktive innenfor de to første søylene.

Vaktbelastning

Sandberg understreker betydningen av å få frem spesialforeningens rolle.

– Det er krevende å drive foreningsarbeid og det hadde vært ønskelig at spesialforeningene hadde en mer sentral plass innenfor Legeforeningens ramme. Det er behov for økonomisk bistand samt mer – og bedre – hjelp til sekretariatsfunksjonen, mener han.

Foreningen er opptatt av anestesilegenes høye vaktbelastning og situasjonen til eldre kolleger: – Det er viktig at man etter hvert kan velge å gå ut av vaktordningen, uten at man blir økonomisk satt kraftig tilbake av den grunn, sier Sandberg.

– I Norge har anestesifaget sparsomt med akademiske tradisjoner. For å gjøre noe med dette, har vi derfor opprettet et eget forskningsutvalg. Vi ønsker større bredde, og at flere skal få muligheten til å forske. Derfor er tiltak som for eksempel muligheten for delte stillinger mellom klinikken og akademiet, viktig. Vi har også etablert egne fagutvalg for hver av fagets fire søyler, sier Sandberg som er godt fornøyd med den hjelp og støtte som gis fra disse utvalgene.

Foreningslederen er stolt over at de har utarbeidet en rekke standarder. Den første var standard for anestesi i Norge og den neste standard for intensivmedisin. – Vi har også utarbeidet en standard for smertebehandling som skal danne grunnlaget for en tverrfaglig gruppe, nedsatt av Legeforeningen, for å vurdere smertebehandling i Norge, opplyser Mårten Sandberg. Gruppen ledes av Norsk anestesiologisk forening.

Høstmøtet er sentralt

I uke 43 arrangerer Norsk anestesiologisk forening sitt årlige høstmøte. Høstmøtet er den absolutt viktigste møteplassen for foreningen. Omtrent halvparten av medlemmene deltar på møtet, som både er faglig utviklende og en fin sosial møteplass.

– Uten et velfungerende høstmøte ville vi ikke hatt den foreningen vi har i dag, sier Sandberg.

Foreningen samarbeider aktivt med de nordiske søsterorganisasjonene i SSAI (The Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine). Alle medlemmer av Norsk anestesiologisk forening er også automatisk medlemmer i SSAI. Det er etablert en fellesnordisk utdanning i intensivmedisin for ferdige spesialister innen anestesi, og det planlegges flere tilsvarende utdanninger. De som deltar i utdanningen må hospitere i et annet nordisk land, og det arrangeres også samlinger.

– Tilbudet er blitt populært, men igjen setter Helse-Norges trange økonomi klare begrensninger. I den nåværende konkurransesituasjonen mellom produksjon og faglig utvikling er det sistnevnte og de kommende pasientene, som taper, mener spesialforeningslederen.

Daglig oppdatering

Foreningen er for tiden opptatt av å jobbe med kliniske retningslinjer for faget.

– Vi ønsker å utarbeide generell pasientinformasjon slik at rutinene harmonerer med pasientrettighetsloven, sier Sandberg.

I samarbeid med Norsk kirurgisk forening og Stiftelsen Norsk Luftambulanse har de nettopp knyttet seg til et akuttmedisinsk konsept kalt ATLS – Advanced Trauma Life Support. Dette er opprinnelig et amerikansk konsept som nå er etablert i mange land i Europa, inklusive Sverige og Danmark. – Konseptet skal sikre at traumepasienter får en enhetlig og god behandling både før de kommer til sykehuset og ikke minst i akuttmottaket, sier Mårten Sandberg.

Foreningen har egne hjemmesider på Internett (www.anestesi.org). Sidene, som drives av overlege Jon Henrik Laake, oppdateres daglig. Her finnes de nyeste forskningsartiklene, et diskusjonsforum samt en rekke lenker.

– Det er Laakes heder at hjemmesiden er blitt så god som den er, påpeker Sandberg.

Leger som jobber i anestesifaget kan klikke seg inn på hjemmesiden og melde seg inn i foreningen. Medlemmer får tilsendt foreningens medlemsblad NAForum fire ganger årlig. – Mangeårig redaktør Hans Flaatten har gjort en stor innsats med bladet, som har vært og er et viktig bindeledd mellom medlemmene, oppsummerer Mårten Sandberg.

Vi presenterer spesialforeningene

Tidsskriftet har i 2003 startet en artikkelserie der vi vil presentere alle spesialforeningene, som per 20.1. 2003 utgjør 59. Tidligere har vi presentert Eldre lægers forening, Den norske patologfor-ening, Forening for norske leger i utlandet og Medisinsk forening for mental retar-dasjon og rehabilitering.

Fakta

Norsk anestesiologisk forening

Stiftet: 1949

Formål:

  1. Å arbeide for at norsk anestesiologi holder høy faglig og etisk standard.

  2. Å arbeide for at anestesiologi (anestesi, intensivmedisin, smertebehandling, akuttmedisin) sikres høy kvalitet innen det medisinske studium og i legers videre- og etterutdanning.

  3. Å ivareta medlemmenes interesser i forhold til fag og arbeidsforhold og å samarbeide internasjonalt med foreninger med samme formål.

Styret:

Leder Mårten Sandberg, nestleder Eldar Søreide, kasserer Kristin Sem Thagaard, sekretær Anne Berit Guttormsen, høstmøtesekretær Jan Henrik Rosland, medlemssekretær Elin Kryvi.

Antall medlemmer: 654 (per 15.1. 2003)

Anbefalte artikler