Artikkel

Kontrollerte kliniske forsøk – jakten på sann effekt av behandling

Morten Lindbæk, Eva Skovlund

Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2631 – 5.

I tabell 2 skal det i siste kolonne under NNT stå 32(100/3,1).

Anbefalte artikler