Støtter forslag om røykfrie serveringssteder

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Innføring av totalt røykeforbud er det eneste alternativet som tilfredsstiller de krav som bør stilles til ansattes arbeidsmiljø.

  Artikkel

  Legeforeningen gir i en høringsuttalelse full støtte til ovennevnte konklusjon i Helsedepartementets høringsnotat om røykfrie serveringssteder.

  Forslaget er et svært viktig bidrag i arbeidet for å bedre arbeidsmiljøet for ansatte i hotell- og restaurantbransjen og for å øke tilgjengeligheten for publikum. Den høye sykeligheten og dødeligheten før pensjonsalder blant servitører, skyldes utvilsomt i tillegg til passiv røyking også en rekke andre forhold, som eksempelvis egen røyking og uregelmessig arbeidstid. Det er imidlertid vist at innføring av røykfrie serveringssteder fører til bedring av helsen allerede etter kort tid, både blant de av servitørene som ikke røyker og blant de som røyker.

  De ansattes arbeidsmiljø

  De ansattes arbeidsmiljø

  Unntaket fra hovedregelen i tobakkskadeloven har fungert dårlig og medført at mange ansatte er blitt utsatt for uakseptabelt høye konsentrasjoner av tobakksrøyk. Legeforeningen peker i høringsuttalelsen også på det arbeidsmiljøproblemet som tobakksrøyk representerer i forbindelse med skadelige virkninger på svangerskap. Mange av servitørene er kvinner i fertil alder. Innføring av røykfrie serveringssteder vil gjøre arbeidsmiljøet langt bedre og sannsynligvis også redusere røyking blant de ansatte. Innføring av fysisk atskilte soner, bedre ventilasjonssystemer, luftgardiner og liknende vil ikke gi noen vesentlig bedring i arbeidsmiljøet for de ansatte. Slike tiltak vil også ytterligere vanskeliggjøre tilsyn og kontroll og føre til betydelige endringer i konkurranseforholdet mellom ulike serveringssteder.

  Legeforeningen er derfor enig med departementet i at løsningen er innføring av helt røykfrie serveringssteder. Røykfrie serveringssteder vil medføre at en stor gruppe av befolkningen som tidligere var utestengt som følge av passiv røyking, nå vil kunne benytte disse.

  Virkeområde for røykeforbudet

  Virkeområde for røykeforbudet

  Legeforeningen støtter departementets forslag til virkeområdet for røykeforbudet, men er i tvil om forbudet vil omfatte diskotek og andre dansesteder dersom det ikke foregår salg/servering av mat og/eller drikkevarer. Det vil være uheldig om det kan røykes på slike steder dels fordi store deler av publikum dermed vil utestenges og dels fordi det er på slike steder mange ungdommer vil begynne å røyke, hevder Legeforeningen som også er enig i at forbudet også skal gjelde kantiner på arbeidsplasser. Legeforeningen foreslår at eventuelle røykerom på arbeidsplassen må plasseres andre steder i virksomheten og ikke i tilknytning til kantiner siden forbudet lett kan omgås ved at man lager pauserom i forbindelse med kantinen hvor det ikke foregår servering, men hvor de ansatte kan medbringe mat.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media