Nye forskrifter til pasientskadeloven

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Legeforeningen har avgitt høringsuttalelse om forskrifter om Norsk Pasientskadeerstatning, Pasientskadenemnda og forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten.

  Artikkel

  I høringsnotatet påpeker Legeforeningen en rekke uklarheter, bl.a. at det ikke fremgår tydelig nok hvilke virksomheter som ansees som offentlig helsetjeneste og dermed faller inn under Norsk Pasientskadeerstatnings (NPEs) dekningsområde.

  Sentralstyret mener at legers plikt til å yte øyeblikkelig hjelp må være forsikringsmessig dekket av Norsk Pasientskadeerstatning og at saken er for ufullstendig belyst til at en forskrift av denne art kan innføres allerede 1.3. 2003.

  I henhold til pasientskadeloven § 10 skal Norsk Pasientskadeerstatning utrede alle skader, uavhengig av om skaden har skjedd innenfor eller utenfor NPEs ansvarsområde. Av hensyn til helsepersonellet og pasientene mener Legeforeningen at det er svært viktig at avgrensningene av hva som faller innenfor og utenfor, blir så klare og hensiktsmessige som mulig.

  Hva er offentlig virksomhet?

  Hva er offentlig virksomhet?

  Det vil også kunne medføre betydelige problemer å trekke grensen for hva som er «offentlig virksomhet». I enkelte tilfeller vil behandlingen kunne være utenfor folketrygdens dekningsområde, f.eks. vaksinasjon eller annet forebyggende arbeid som bedriftshelsetjeneste. Legeforeningen anbefaler at det presiseres at helsepersonellet ansees å drive offentlig helsetjeneste når det utføres oppgaver som står i naturlig sammenheng med den avtale den enkelte har med det offentlige og med plikter pålagt ved lov.

  Legeforeningen finner det også uheldig at Norsk Pasientskadeerstatning blir organisert som forvaltningsorgan. Hensyn til legitimitet og uavhengighet tilsier at NPE som organisasjon bør holdes atskilt fra offentlig forvaltning både ved valg av organisasjonsform og fysisk lokalisering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media