Kommunalt ansatte Oslo-leger forbereder seg til forhandlinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Det var godt fremmøte da Oslo legeforening inviterte til informasjonsmøte om høstens forhandlinger i slutten av september.

  Artikkel

  Nærmere 20 tillitsvalgte for de snaut 100 legene som fortsatt er ansatt i Oslo kommune, deltok på informasjonsmøtet om lokale forhandlinger og særbestemmelser i Oslo.

  De tillitsvalgte representerte alle de gruppene som fortsatt er tilknyttet Oslo kommune. I tillegg deltok styremedlemmer for Alment praktiserende lægers forening, Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk overlegeforening.

  Av de om lag 100 legene som fortsatt er ansatt i Oslo kommune etter at sykehuslegene fra 1.1. 2002 gikk over til helseforetakene, er ca. halvparten ansatt ved allmennseksjonen på legevakten. De øvrige er bydelsoverleger, noen få fastlønnede allmenn-leger, sykehjemsleger eller ansatte ved Mario og Olafiaklinikken. I tillegg er det noen bedriftsleger, to ved Helsevernetaten og et par enkeltleger.

  Torunn Janbu, Oslo legeforening, innledet med å gi en oversikt over hvilke leger som nå er igjen i Oslo kommune og hvordan tillitsvalgtapparatet er organisert. Videre gav hun en kort oversikt over gjeldende avtaleverk og orienterte om hvem de tillitsvalgte skal kontakte dersom de trenger hjelp.

  Forhandlingssjef i Legeforeningen, Øyvind Sæbø, informerte om lokale forhandlinger og om gjeldende avtaler og spesielt særbestemmelsene.

  Under spørsmålsrunden var det særlig de kommende lokale forhandlingene som opptok deltakerne. Kommunen har utsatt forhandlingene og fristen for innlevering av krav er nå fastsatt til 15.11. 2002 med frist for gjennomføring av forhandlingene innen 16.12. 2002. For at lønnstillegg skal komme med på årets lønn, må forhandlingene imidlertid være ferdige senest 5.12. 2002.

  – Det som gjør det hele litt vanskelig, er at legenes særbestemmelser ikke er ferdig reforhandlet, sier Torunn Janbu.

  – Vi og kommunen vil vente med dette til etter at NAVO-avtalen er i havn, forhåpentligvis 20.11. 2002. Fordi enkelte av elementene i særbestemmelsene omfatter leger som går i sykehusliknende turnus, noe som først og fremst gjelder for leger ved allmennseksjonen på legevakten, ønsker vi å utforme denne delen noe mer i tråd med NAVO, sier hun.

  – Vi brukte derfor en god del tid av møtet til å forklare saksgangen i det lokale oppgjøret relatert til at særbestemmelsene ikke er ferdige. Konklusjonen er at tillitsvalgte må levere inn krav i henhold til det gamle avtaleverket og så får vi konvertere lønnen etter dette, sier hun.

  Hvordan gjennomføres forhandlinger?

  Hvordan gjennomføres forhandlinger?

  Den lokale potten som det i år skal forhandles om, er stor. – Dette bør inspirere de tillitsvalgte til en ekstra innsats for et godt resultat, sier Torunn Janbu, som forteller at deltakerne var svært interessert i hvordan man rent formelt og praktisk, skal gjennomføre forhandlingene. – Det ble også en diskusjon omkring en del lokale problemstillinger, bl.a. er legene på legevakten svært opptatt av å få en skikkelig grunnlønn. Slik det er i dag, tjener de mye av lønnen sin på vakansvakter, sier hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media