Kommunal betaling for ferdigbehandlede pasienter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Hjelptrengende pleiepasienter, demente og personer med omfattende medisinske problemstillinger må sikres forsvarlig saksbehandling ved utskrivning.

  Artikkel

  Dette påpeker Legeforeningen i en høringsuttalelse som har behandlet forslag til endring i forskrift om kommunal betaling for ferdigbehandlede pasienter.

  Begrepsavklaring nødvendig

  Begrepsavklaring nødvendig

  Statens helsetilsyn har dokumentert en underdekning på medisinsk behandlingskapasitet i norske sykehus som indikerer behov for nærmere 500 indremedisinske senger på landsbasis. Samtidig har Helsetilsynets kartlegging av gamle i sykehus vist at forlenget sykehusopphold på grunn av venting på kommunalt tilbud, er et omfattende problem og gjelder mer enn hver tredje indremedisinske pasient fra 75 år og oppover. Legeforeningen mener at sykehuseier burde ha tatt seg noe mer tid til å utrede årsakene til underdekningen, både innen pleie- og omsorgstjenestene i kommunene og innad i sykehusene.

  I høringssvaret støtter Legeforeningen en endring av begrepet ferdigbehandlet til utskrivningsklar da det med rimelighet vil kunne hevdes at selv om en pasient er ferdigbehandlet, så er ikke vedkommende utskrivningsklar før papirene er ordnet, pårørende kontaktet, osv.

  Behandlingskjeden må fungere

  Behandlingskjeden må fungere

  Legeforeningen foreslår også å få to nye tilleggspunkter i forskriftens § 3. Det skal foreligge epikrise når pasienten blir utskrevet og utskrivning skal skje i samråd med pårørende, mottakende kommunes pleie- og omsorgstjeneste og behandlende lege. Legeforeningen mener at ansvaret for denne kontakten bør tillegges pasientsansvarlig lege, men at selve oppgaven kan overlates til andre.

  Legeforeningen mener en varslingsfrist på en uke er tilfredsstillende, selv om det etter foreningens syn kan oppleves som en kort frist. Helsetjenesten må fungere som en sammenhengende kjede og pasienter må sikres behandling på det nivå som er riktig. For å medvirke til dette, er det viktig at sykehusene varsler kommunen om behandlingstrengende så raskt som mulig. I samhandlingen mellom sykehus og kommunal helsetjeneste må pasientens beste være målestokk for behandlingstilbud.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media