Historisk avtale mellom Legeforeningen og NAVO

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Forhandlingene mellom NAVO og Den norske lægeforening om overenskomstens del II (A2) ble avsluttet og undertegnet i begynnelsen av september . Legeforeningen mener avtalen er et akseptabelt utgangspunkt for de videre forhandlingene lokalt.

  Artikkel

  – Målet var at de nye sykehusavtalene skulle sikre legene høyere grunnlønn, lønn etter ansvar, kompetanse og innsats, mer lokal lønnsdannelse, en videreføring av sosiale rettigheter og lønnsoppgjør og eierskap til og kontroll over egne avtaler, sier forhandlingssjef Øyvind Sæbø.

  – Avtalen inneholder en rekke minimumsbestemmelser og forutsetter at mye fortsatt skal forhandles mellom partene i det enkelte helseforetak i overenskomstens B-del. På dette grunnlag fortsetter forhandlingene om B-delen av overenskomsten i de enkelte foretak. Avtalen er begrenset til Legeforeningen, og gjelder ikke de øvrige Akademikerorganisasjonene som kun har forhandlet på A1-nivå. Så langt er avtalene identiske for alle Legeforeningens medlemmer, men det er ingenting som tyder på at forhandlingsresultatet vil være identisk på alle foretak, sier Sæbø.

  Overenskomstens del I (A1)

  Overenskomstens del I (A1)

  På A1-nivået er de sosiale rettigheter videreført. Dette gjelder bl.a. lønn under sykdom, svangerskap og fødsel, og forsikringsordninger som yrkesskadeforsikring, dødsrisikoforsikring og gruppelivsforsikringer. Likeledes er pensjonsforhold og ferie avtalefestet på dette nivået. Disse forholdene gjelder alle Akademikertilsluttede organisasjoner som har avtale med NAVO.

  Overenskomstens del II (A2)

  Overenskomstens del II (A2)

  Det som bl.a. er nytt i A2, er at lønn i større grad baseres på grunnlønn og i mindre grad på timetillegg og ulempetillegg. Lokalt skal først legenes lønn konverteres til det nye lønnssystemet. Deretter skal det forhandles om et lønnsoppgjør for overlegene.

  Gjennom A2 blir det som tidligere var forhandlet i legenes særavtaler, nå forhandlet ved hvert enkelt tariffoppgjør som en del av det ordinære oppgjøret og vil også være en del av et mulig konfliktgrunnlag.

  Nye begreper

  Nye begreper

  I det nye systemet vil basislønnen bli viktig. Den består av minimumslønn (grunnlønn), tillegg for doktorgrad og andre kollektive tillegg. I tillegg kommer vaktlønn, tillegg for utvidet tjeneste/arbeidstid, individuelle tillegg, kompensasjon for rotasjonsordninger, m.m.

  Grunnlønnsnivåer (inkludert lønnsoppgjør) fra 1.1. 2003: studenter med lisens kr 317 550. Turnusleger kr 328 500. Assistentleger kr 361 350 – 394 200 – 427 050.

  Overlegenes utgangspunkt er kr 470 000, men her er det opp til partene lokalt hvordan lønnsoppgjøret skal slå inn. I tillegg kommer et doktorgradstillegg (for leger som driver forskning) på kr 20 000.

  Nye beregningsforhold

  Nye beregningsforhold

  I det nye systemet vil vaktlønnen for assistentleger bli utregnet som en prosent av basislønnen. Den blir på 0,025 % per time, aktive og omregnede timer. Det samme prinsippet om prosentandel gjelder også for overleger, men for denne gruppen utgjør vaktlønn 0,023 % av minimumslønn. Dette er minimumsbestemmelser og bedre godtgjørelser kan avtales lokalt.

  Lønnsoppgjøret

  Lønnsoppgjøret

  Lønnsoppgjøret for 2002 og 2003 for de underordnede leger tas samlet med en lønnsregulering per 1.1. 2003. Det kan ikke gis kollektive tillegg ut over dette. Dette tas som et sentralt oppgjør, i tråd med bl.a. Yngre legers forenings ønske. For overlegegruppen blir det lokale forhandlinger. Før dette skal det for begge grupper foretas en konvertering til et nytt lønnssystem. Fristen for de foretaksvise B-forhandlingene er 20.11. 2002. Fristen for å be om sentral bistand er 1.11. 2002.

  Spesialistutdanningen

  Spesialistutdanningen

  Gjennom forhandlingene har Legeforeningen oppnådd at NAVO har godtatt at det settes av midler til speisalistutdanningen. Avtalen innebærer at foretakene årlig skal sette av kr 1 000 per lege til Utdanningsfond III gjeldende fra 2002.

  – fakta –
  • Forhandlingsprosessen i NAVO-helse

  • Nasjonalt nivå I (A1), overenskomstens generelle del, forhandles mellom NAVO og Akademikerne og er felles for alle helseforetakene.

  • Nasjonalt nivå II (A2), særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte forenings medlemmer, forhandles mellom NAVO-helse og den enkelte forening/forbund.

  • B-delen, overenskomstens spesielle del forhandles, med mindre annet avtales, mellom helseforetaket og den enkelte forening.

  • Overenskomstens del I (A1)

  • Gjelder alle akademikere. Overenskomsten omfatter kriterier for lønnsdannelsen i helseforetakene, likestilling og sosiale bestemmelser herunder lønn under sykdom, svangerskap, fødsel m.v., forsikring ved dødsfall/yrkesskade, ferie og pensjonsbestemmelser.

  • Overenskomstens del II (A2)

  • Gjelder bare leger som er medlemmer av Den norske lægeforening. Det som tidligere var regulert i særavtaler skal nå forhandles ved hvert tariffoppgjør, som en del av det ordinære oppgjøret og som en del av et mulig konfliktgrunnlag.

  • B-delen

  • Forhandlingene skjer i det enkelte foretak og er forutsatt ferdig innen 20.11. 2002. Frist for å be om formell bistand fra sentrale parter er 1.11. 2002

  • Endelig resultat

  • Det foreligger når NAVO og Akademikerne Helse har mottatt bekreftelse om at samtlige foretak er i havn med B-delen. I tillegg tas eventuelle uavklarte spørsmål fra del A.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media