Felles reaksjon på korte høringsfrister

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges apotekerforening, Legemiddelindustriforeningen og Legeforeningen klager i brev til Sivilombudsmannen på Helse-departementets høringspraksis.

  Artikkel

  Foreningene mener Helsedepartementets utstrakte bruk av forkortede høringsfrister representerer en uthuling av høringsinstituttet. Disse knappe fristene er prinsipielt og demokratisk betenkelig og skaper store problemer for det viktige arbeidet foreningene utfører i forbindelse med å besvare høringer.

  Kun i unntakstilfeller

  Kun i unntakstilfeller

  I brevet som er datert 12.9. 2002 ber foreningene Sivilombudsmannen om å undersøke Helsedepartementets høringspraksis og vurdere lovligheten av departementets bruk av forkortet høringsfrist. Foreningene ber også Sivilombudsmannen om å innskjerpe overfor Helsedepartementet at forkortet høringsfrist kun skal benyttes i unntakstilfeller.

  Foreningene kan dokumentere at departementet generelt ikke bruker den normale høringsfristen på tre måneder. Bruken av forkortede høringsfrister er ved gjentatte anledninger bemerket fra foreningenes side og er også tatt opp i ulike møter.

  I henhold til utredningsinstruksen gitt ved kongelig resolusjon av 18.2. 2000 skal høringsfristen normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Gjennom 2001 og 2002 har foreningene merket seg at Helsedepartementet bare unntaksvis har holdt seg til normal høringsfrist.

  Foreningene har utarbeidet en oversikt over et tilfeldig utvalg høringssaker som en eller flere av foreningene har fått fra departementet i 2001 og 2002. Tiden er regnet fra den dagen høringsbrevet er mottatt hos foreningene. Av totalt 18 høringssaker var det kun i tre tilfeller at den normale høringsfristen var i nærheten av å være oppfylt. Gjennomsnittstiden er 50 dager, mens det i hele ni saker har vært en høringsfrist på 40 dager eller mindre. Korteste høringsfrist var 23 dager.

  Forsvarlig behandling

  Forsvarlig behandling

  Generalsekretær Magne Nylenna sier i en kommentar at han synes det er viktig at foreningene denne gangen gikk sammen om en slik henvendelse. − Det er særdeles viktige spørsmål hvor departementet etterlyser syns-punkter fra høringsinstansene, og det må være slik at vi gis tilbørlig tid til å behandle henvendelsene på en forsvarlig måte, sier generalsekretæren.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media