Snus er også helseskadelig

Artikkel

Tobakksfritt, som er en utenomstatlig koalisjon i arbeidet mot tobakk der Legeforeningen er medlem, anser forslaget til ny forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer som viktig. De er tilfreds med at Helsedepartementet senere vil komme tilbake til bruk av fargefotografier eller andre illustrasjoner på tobakkspakker for å vise helsekonsekvensene av røyking. Tobakksfritt peker også på at forslag til helseadvarsel for røykfri tobakk (§ 11) er kontroversiell og ble vedtatt etter et betydelig lobbyarbeid av snusindustrien i EU. Tobakksfritt foreslår at man opprettholder den gamle advarselen om at snus er kreftfremkallende og mener at uttrykket «røykfri tobakk» kan være uheldig siden det kan reises tvil om enkelte av de moderne sigarettypene er å betrakte som røykfri. Tobakksfritt mener at departementet bør vurdere å bruke uttrykket «som innsnuses, suges eller tygges».

Anbefalte artikler