Bedre merking av tobakksvarer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Forskriften inneholder en plikt for produsenter og importører av tobakk til å utlevere opplysninger om ingrediensene i produktene. Forskriften inneholder også vesentlige endringer i merkingen av tobakksvarer ved at disse nå får nye og større tekster med helseadvarsler samt illustrasjoner.

Forslaget ble sendt på høring i mai og sentralstyret behandlet og vedtok i august Legeforeningens høringsuttalelse. Legeforeningen uttrykker tilfredshet med at Helsedepartementet nå fremmer forslag om en ny forskrift der innhold i og merking av tobakksvarer klargjøres ytterligere. Legeforeningen fremmet et slikt forslag i forbindelse med Verdens røykfrie dag i 1999, og ser det som gledelig at departementet nå viser handlekraft i denne saken og får hjemmel for en kraftigere merking med helseadvarsler på tobakksprodukter.

Resultater på nettet

I forskriften § 6 heter det at Sosial- og helsedirektoratet kan kreve en rapportering av måling av tjære, nikotin og karbonmonoksid i sigaretter. Legeforeningen tror det er viktig at resultatet av de opplysningene som fremkommer fra målingene, legges ut på Internett, slik at journalister og publikum lett kan ha tilgang til disse. Legeforeningen foreslår også at det bør etableres rutiner for varsling av fagmiljøer når disse legges ut.

Merkeplikt

§ 9 i forskriften foreslår merkeplikt for tobakksvarer. Legeforeningen mener at den skjerpede merkeplikten vil være et riktig tiltak for blant annet å begrense salg av smuglersigaretter.

Ulike helseadvarsler som tobakksvarepakninger skal merkes med, er omtalt i § 10 i forskriften. Tekstene er i hovedsak basert på de tekstene som vil bli vedtatt av EU. I høringsuttalelsen viser Legeforeningen til § 24 i Europaparlamentet og rådets direktiv 2001/37/F, hvor det heter: «Medlemstaterne bør kunne vedta strengere regler for tobaksvarer, når de finner det nødvendig for at beskytte folkesundheden, såfremt disse regler ikke er i motstrid med reglerne i dette direktiv, og traktatens bestemmelser overholdes.» Legeforeningen mener det kan være gode grunner til å ha en noe mer ungdommelig tekstutforming av enkelte av tekstene, og foreslår konkret følgende:

  1. Ta hensyn til andre, ikke utsett dem for din røyking.

  2. Jenter som røyker får et høyere innhold av det mannlige kjønnshormon i blodet. De vil derfor lettere få guttefasong, økt hårvekst og mørkere stemme.

Legeforeningen anbefaler også på det sterkeste at det benyttes fotoillustrasjoner i forbindelse med helseadvarselstekstene, og viser i den forbindelse til den kanadiske utformingen av slike helseadvarsler.

I § 16 i forslaget foreslås det at hver pakke med tobakksvarer skal merkes med batch-nummer eller liknende. Dette vil lettere kunne identifisere og spore tobakksvarene. Legeforeningen støtter dette forslaget med den begrunnelse at dette er viktig for å redusere omsetning av smuglervarer.Legeforeningen peker også på at det bør vurderes å ha plakater på utsalgssteder der helseadvarselstekstene er gjengitt på andre språk, som for eksempel samisk i samisktalende områder. Legeforeningen mener at Helsedepartementet bør kunne vurdere liknende tiltak overfor andre grupper som ikke har norsk som morsmål. Hensikten er å gjøre disse oppmerksom på farene ved å bruke tobakksprodukter.

Anbefalte artikler