Røykeslutt på arbeidsplassen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Ørn Terje Foss

– Mange av våre medlemmer er opptatt av røyking som en av flere livsstilsfaktorer. Røyking er en tosidig sak for oss arbeidsmedisinere, for vi har først og fremst oppmerksomheten rettet mot den del av arbeidsmil-jøet som går på helse, men ingen kan se bort fra de risikofaktorer som den enkelte arbeidstaker bidrar med selv, sier han.

Alle monner drar

– Selv om røyking er noe den enkelte styrer selv, vil det ligge innenfor det området som bedriftshelsetjenesten fanger opp. Egentlig bør hovedansvaret ligge hos fastlegen, men vi følger Legeforeningens policy og tar opp spørsmålet i de sammenhenger der det er naturlig. Jo flere som bruker noen minutter i møte med en arbeidstaker til å nevne risikoen ved røyking, desto bedre er det, sier Foss.

– Det er økende fokus på begrepet helsefremmende arbeidsplasser. Arbeidsplassen i seg selv er en arena for å fremme helse, og arbeidsmiljøet bidrar til å påvirke folk til å endre uheldige vaner og få en god helse. I tråd med dette vil det være hensiktsmessig at bedriftene gir en positiv støtte til det å fremme personlig helse ved for eksempel å tilby røykeavveninngskurs, mener Ørn Terje Foss.

Kursledere for røykeslutt

Sosial- og helsedirektoratet, Avdeling tobakk har arrangert et todagers kurs for 120 personer som skal holde røykesluttkurs, fortrinnsvis i bedrifter. Avdelingen har bedriftsmarkedet som spesiell målgruppe og har også økt etterspørsel fra bedrifter som ønsker å arbeide for røykfrie arbeidsplasser.

Kurslederne kommer fra hele landet og har ulik bakgrunn; leger, pedagoger og personer som jobber i frivillige organisasjoner. Noen ønsker å drive røykeslutt som en del av jobben, noen gjør det på frivillig basis. For å øke kursledernes kompetanse vil Avdeling tobakk samle kurslederne til et nytt kurs i løpet av høsten. Kurslederne må markedsføre seg selv eller det kan formidles kontakt gjennom Avdeling tobakk. Navn på kurslederne finnes på: www.tobakk.no/røykeslutt

Anbefalte artikler