Legeforeningen støtter regjeringen om totalforbud mot røyking

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Forslaget vil bli fremmet som en odelstingsproposisjon våren 2003, og lovendringen vil tidligst kunne tre i kraft 1.1. 2004.

Legeforeningen var tidlig ute med krav om innføring av fullt røykeforbud på utesteder. Helsen til de ansatte må gå foran gjestenes behov for å røyke, påpekte Legeforeningen allerede våren 2001. – Det er et tankekors at det skal være så vanskelig å få gjennomslag for ansattes rett til vern mot passiv røyking, når det er den samme yrkesgruppen som har høyest forekomst av hjerte- og karsykdommer og enkelte krefttyper. Følgelig må regjeringen nå fremme forslag overfor Stortinget om røykeforbud på serveringssteder, sa daværende president i Legeforeningen, Hans Petter Aarseth.

Mangler vern mot passiv røyking

Ansatte i serveringsnæringen er i dag den eneste yrkesgruppen i Norge som ikke har et effektivt vern i lovgivningen mot å bli utsatt for passiv røyking på arbeidsplassen. Undersøkelser viser at kelnere, servitører og bartendere har betydelig økt risiko for lungekreft i forhold til andre yrkesgrupper.

Årlig dør mellom 300 og 500 mennesker i Norge av passiv røyking. Dette er flere enn antall omkomne i trafikkulykker hvert år. Rundt 120 000 astmatikere har dessuten store problemer med å besøke restauranter der det er tillatt å røyke.

Tobakksskadeloven § 6, som ble vedtatt i 1988, sier at luften skal være røykfri i lokaler og transportmidler der allmennheten har adgang, i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere er samlet. Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, er det imidlertid lov til å røyke i inntil halvparten av lokalene. Serveringssteder er i forskrift fra 1995 unntatt fra lovens hovedregel. Evalueringen av gjeldende forskrift, som ble gjort i 1999, viser at over 30 % av kommunene ikke utøvde tilsyn, og at tilfeldig oppfølging og ulik praktisering kan føre til konkurransevridning.

Sosial- og helsedepartementet sendte 8.8. 2001 ut et høringsnotat som presenterte fire ulike alternativer til innstramming i regelverket:

  1. Videreføring av dagens regelverk med enkelte innstramminger

  2. Opphevelse av forskriften – krav om fysisk atskilte røykesoner for alle serveringssteder

  3. Dispensasjon fra røykeforbudet for de steder som kan dokumentere å ha oppfylt bestemte krav til ventilasjon og soneinndeling mv.

  4. Totalforbud mot røyking på serveringssteder

Et flertall av høringsinstansene, blant dem Legeforeningen, gikk i høringssvarene inn for et totalforbud. Totalforbudet støttes av Arbeidstilsynet, helsefaglige etater, et stort flertall av landets fylkesleger, arbeidstakerorganisasjoner, LO sentralt og en rekke frivillige organisasjoner.

Anbefalte artikler