Stor aktivitet i regionsutvalgene

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Regionsutvalgene er hovedsakelig rådgivende overfor de foretakstillitsvalgte i regionen i spørsmål som angår medbestemmelse etter hovedavtalen, faglig på virk ning og helsepolitiske utspill og reaksjoner.

Regionsutvalg Øst

Regionsutvalget Øst jobber i forhold til flere prosjekter som er igangsatt i Helse Øst. Det er nedsatt sju prosjektgrupper, hvorav fire faggrupper og tre hovedområdegrupper. De fire faggruppene er psykiatri, akuttmedisin, intensivmedisin og kardiologi. Det er i tillegg nedsatt en prosjektgruppe for Helse Innlandet som igjen er inndelt i 11 arbeidsgrupper. Likeledes er det nedsatt en prosjektgruppe for Follo, Romerike og Østfold samt en prosjektgruppe Hovedstad.

Leder for regionsutvalget, Torunn Janbu, sier at de ønsker å gjennomgå kommunikasjonen fra Helse Øst til regionsutvalget. – Det er en ut fordring å forholde seg til denne måten å jobbe på, med korte frister som bidrar til at det ikke alltid er mulig å møte opp på informasjonsmøter, sier hun.

– Måten Helse Øst har lagt opp arbeidet på, gir regionsutvalget en mulighet til å komme med reelle utspill overfor det regionale helseforetaket, sier Janbu.

Regionsutvalget møtes gjennomsnittlig én gang i måneden. Det er tett kontakt mellom utvalgsmedlemmene, både i form av møter og e-post. Utvalget har også en del kontakt i forhold til lokale saker ved det enkelte foretak.

Regionsutvalget prøver også å holde kontakten med foretakstillitsvalgte og videresender informasjon om det som skjer innen regionen og i NAVO.

Regionsutvalg Sør

Det viktigste som skjer i Helse Sør, er strategiarbeidet og opprettelsen av ni prosjektgrupper. Direktørene ved de enkelte helseforetak i regionen skal peke ut en fagperson til hver av gruppene. I tillegg skal hver av de store arbeidstakerorganisasjonene peke ut hver sin representant.

– Legeforeningen kan ha én representant i hver av gruppene og arbeidet med å finne disse er i gang, sier leder for utvalget, Stein Øverby.

– Hva som eventuelt kommer til å skje med sykehusene i regionen i forhold til sammenslåinger og funksjonsfordeling, er det knyttet spenning til blant medlemmene, sier Øverby. – Strategiarbeidet er omfattende og viktig på mange andre områder, på mange vis et lenge etterlengtet arbeid i sykehusene. Jeg tror Legeforeningen vil kunne være en viktig bi drags yter her, legger han til.

Regionsutvalg Sør har ytret øns ke om at de enkelte fylkesavdelingene skal være representert ved sine ledere. Utvalget vedtok på sitt siste møte at fylkesavdelingenes ledere inviteres til møtene med talerett, men ikke stemmerett. Legeforeningens ansattrepresentanter i Helse Sør skal inviteres med talerett, men ikke stemmerett. Fylkesavdelingene opp ford res til å være representert ved sine ledere. Fri og rask flyt av informasjon mel lom fylkesforeningene og regionsutvalget er viktig. Regionsutvalget vil derfor ved hvert møte informere om det som skjer i fylkesfor eningene, som igjen opp ford res til å ta med nytt fra regionsutvalget på sine egne møter.

Regionsutvalg Vest

Helse Vest møttes på Solstrand utenfor Bergen 17.–19.6. 2002. Regionsutvalget håpet i den forbindelse å få til et møte. – Vi vil være med og være en premissleverandør og øns ker å være en samarbeidspartner for at Helse Vest skal oppnå sine oppsatte mål, sier leder Sigrun Solberg.

I den se ne re tiden har regionsutvalget forholdt seg til forhandlingene og har også planlagt et møte med foretakstillitsvalgte. Dette møtet vil finne sted etter at Legefor eningen sen tralt har arrangert et møte for sent rale tillitsvalgte i foretakene.

– Vi har også vært opptatt av vilkåret for medisinsk ledelse og av forståelsen av å lede en medisinsk virksomhet, hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre de riktige tingene. Vi er også opptatt av at ansvaret kun kan stå i forhold til den myndighet man har fått, sier hun.

Regionsutvalg Midt-Norge

Regionsutvalg Midt-Norge hadde styremøte i mai. Styremedlemmene forteller om et svært godt samarbeidsklima mel lom representantene for de tillitsvalgte i foretaksstyrene. De øvrige representantene setter stor pris på at det er leger med i gruppen, som gir større tyngde i fag lige spørsmål. Det vil være en ulykke ikke bare for Legeforeningen, men også for arbeidet i styrene dersom Legefor eningen ikke blir representert i styrene etter nyvalgene.

Regionsutvalget øns ker å legge styremøtene rett før møtene i det regionale foretaksstyret, slik at det er mulig å drøfte sakene med styrerepresentantene før møtet. Neste møte i regionsutvalget er 27.8. 2002. Målet er da å få til et fellesmøte med ledelsen i det regionale helseforetaket. Representantene i foretaksstyrene synes det er nyttig å kunne møtes og diskutere, og regionsutvalget mener at disse styremedlemmene bør inviteres til slike fellesmøter et par ganger årlig.

Regionsutvalg Nord

Regionsutvalg Nord er opptatt av problemstillingen rundt det å ha foretak som går over fylkesgrensene. I den forbindelse løper en del kostnader som det ikke er tatt høy de for.

Regionsutvalget har fått midler til drift som bl.a. øns kes bru kt for å arrangere en work shop om funksjonsfordeling i Helse Nord. I den forbindelse øns ker utvalget en dia log med ledelsen i Helse Nord.

Anbefalte artikler