Protokollvurderinger fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg

Allmennmedisinsk forskningsutvalg Om forfatteren
Artikkel

Treffsikkerhet av pasientspørreskjema ved overaktiv blære (TREFF-undersøkelsen)

Allmennmedisinsk forskningsutvalg har vurdert denne studien som vurderer treffsikkerhet av pasientspørreskjema ved overaktiv blære (OAB). studien er en nasjonal multisenterundersøkelse utgått fra fir maet Pharmacia. Det tas sikte på at fem leger deltar i Treff 1 som skal rekruttere 100 pasienter, og 30–40 leger i Norge deltar i Treff 2 som skal rekruttere 400 pasienter, både pasienter med overaktiv blære og kontrollpersoner.

Ved be hand ling i utvalget fant man at studien i hovedtrekk tilfredsstiller de krav som stilles til prosjekter som gjennomføres i allmennpraksis. Utvalget har bedt om enkelte presiseringer av protokollen, knyttet til honorering av legene og kravene til dia gnos tikk av overaktiv blære. På bakgrunn av svarene fra prosjektledelsen finner utvalget at studien kan godkjennes og kan anbefale norske allmennpraktikere å delta i den.

Sikkerhetsstudie med AR-P900758XX (NO-Naproxen) på pasienter med artrose

Studien er en internasjonal, multisenter, dobbeltblind, randomisert parallellgruppestudie utgått fra AstraZeneca. Totalt 800 pasienter skal inkluderes, hvorav 100 pasienter i Norge fordelt på ca. 12 sentre. Både allmennlegesentre og gastroenterologer vil delta.

Medisinen AR-P900758XX (NO-Naproxen) er et middel som omdannes til naproxen under frigjøring av en komponent (NO) som er slimhinnebeskyttende. studien skal eva luere sikkerhet og toleranse ved bruk av AR-P900758XX sammenliknet med Naproxen og pla cebo under en seks ukers behandlingsperiode hos pasienter med artrose i kne eller hofte. Hovedvariabelen i studien er insidens av mage- og tarmsår diagnostisert ved gastroskopi. I tillegg besvares spørreskjemaer med hensyn til artrosesymptomer, mage-tarm-symptomer og livskvalitetsparametre.

Ved be hand ling i Allmennmedisinsk forsk ningsutvalg fant man at studien i hovedtrekk tilfredsstiller de krav som stilles til prosjekter som gjennomføres i allmennpraksis. Utvalget har bedt om til leggs opplys ninger på enkelte punkter, og da disse opplysningene an sees som tilfredsstillende kan studien godkjennes, og utvalget kan anbefale norske allmennpraktikere å delta i den.

Utvalget er et organ under Norsk selskap for allmennmedisin, som jobber for at allmennpraktikere skal skaffe seg forskningserfaring. For at prosjekter de deltar i skal ha best mulig kvalitet og relevans for allmennmedisin, foretar utvalget vurdering av prosjektene.

Anbefalte artikler