Større lokal avtalefrihet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Lars Eikvar

Dette var ­noen av de punktene som Lars Eikvar, Overlegeforeningens leder, trakk frem da landsrådet og hovedtillitsvalgte i Overlegeforeningen møttes i april for å drøfte forhandlingsprosessen i NAVO, nye finansieringsordninger og forhandlingssituasjonen.

Nye muligheter

– Foreningen ser på den nye helseforetaksreformen som en mulighet til å utvikle belønningssystemer som i sterkere grad verdsetter overlegens kompetanse, ansvar og virksomhet, og vi er også opptatt av at overlegene skal ha innflytelse på egen arbeidssituasjon, sa Lars Eikvar.

Overlegeforeningen ser mange ut­ford­rin­ger i forbindelse med oppgjøret, bl.a. skal det inngås nye avtaler med nye parter. En annen ut­ford­ring er at sykehusfinansieringen i for liten grad er koblet ­opp mot pro­duk­sjon og resultater, og at det mangler kvalitetskriterier, siden verken helseforetakene ­eller de regionale foretakene har noe verktøy for å eva­luere kvaliteten på tjenestene.

Helseøkonomi

Johan Peter Hougen fra Nors­ke Siviløkonomers For­ening orienterte ­om forhandlingsprosessen i NAVO og ­om NAVO-sløyfen, ­eller «loopen» som den kalles. Forhandlingene skjer på flere nivåer: på nasjonalt nivå­ I mel­lom Akademikerne og NAVO, på nasjonalt nivå­ II mel­lom Den nors­ke læ­ge­for­ening og NAVO-Helse. Etter at disse forhandlingene avsluttes, skal den lokale overenskomstdelen i de enkelte foretak forhandles. – Den endelige avtalen sluttforhandles mel­lom hovedpartene, sa Hougen.

Professor Terje Hagen, som leder det regjeringsoppnevnte utvalget som skal foreslå et nytt finan­sie­rings­sys­tem for spesialisthelsetjenesten, sa at det nye systemet skal tilpasses den nye rolle- og ansvarsfordelingen som ligger i den nye styringsmodellen. Systemet skal ba­lan­se­re og tilfredsstille ulike målsettinger, som å bidra til mer produktive sykehus, høy­ne kvaliteten på tjenestene, bed­re forholdene for utdanning og forsk­ning og bed­re sam­ar­bei­det mel­lom de ulike nivåene i helsetjenesten. Utvalget har fått ­noen føringer av politisk karakter. Disse går ut på å understøtte de regionale helseforetakene, utrede klarere skille mel­lom bestiller og utfører, se på fritt syke­hus­valg og stimulere til utnyttelse av private helsetilbud.

– Utvalget vil også vurdere fastpriskontrakter kontra kostnadsdekningskontrakter og øns­ker også å se på ulike alternative modeller når det gjelder forsk­ning og undervisning og polikliniske behandlinger, sa Hagen.

Anbefalte artikler