Står overfor en stor utfordring

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Yngve Mikkelsen

Leder i Yng­re legers forening (Ylf), Yngve Mikkelsen, ­sier at prinsippene ­om årets forhandlinger ­ikke var ­tema på møtet. Prinsippene som ligger til grunn for Ylfs standpunkt, ble allerede vedtatt på landsrådsmøte 12.6. 2001 og befestet på årets tariffkonferanse. – Vi har også hatt et trinn II-kurs for hovedtillitsvalgte der reformen og de implikasjoner den har, er blitt drøftet, ­sier Mikkelsen.

Foreningen er avventende til resultatet av forhandlingene. – Årets oppgjør er vans­ke­lig fordi man både foretar en systemendring og en tariffrevisjon og samtidig har en ny arbeidsgiver å forholde seg til, ­sier Yngve Mikkelsen. – Vi står overfor en stor utfordring, føyer han til.

Ingen kan tape

– Ylf kan ­ikke akseptere at enkeltmedlemmer taper på reformen, men det er flere måter å redusere risi­koen for at dette skjer, og begge parter har behov for å se på mekanismene for å redusere risikoen, ­sier Mikkelsen.

Styret i Ylf føler el­lers at de har en relativt god forståelse av medlemmenes synspunkter, og de har fått positiv til­bakemelding på de prinsipper som er lagt til grunn for det videre arbeidet.

Anbefalte artikler