Økende medlemstall i de størs­te yrkesforeningene

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Tall fra legeregisteret viser at medlemstallet i de ­fire største yrkesforeningene i Legefor­eningen øker, mens det synker i Offentlige legers landsforening (OLL), Norsk arbeidsmedisinsk for­ening (Namf ) og Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS). Norsk overlegeforening (Of), Yng­re legers for­ening (Ylf) og Alment praktiserende lægers for­ening (Aplf) har hatt en sterk vekst i medlemstallet, mens medlemstallet i Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) ­ikke har end­ret seg de siste 12 månedene.

Flere kvinner

Kvinneandelen øker i de tre største yrkes­foreningene og i OLL. Mens kvinneandelen i PSL har vært uendret de siste to årene, er den blitt sterkt redusert i Namf. I LVS ­økte kvinneandelen frem til 1998, deretter ble den noe redusert. ­Både Namf og LVS har mistet relativt sett flere kvinnelige enn mannlige medlemmer.

Gjennomsnittsalderen går ­opp

Gjennomsnittsalderen er fortsatt noe økende i ­alle yrkesforeningene unntatt i Aplf og Ylf. I Aplf har gjennomsnittsalderen vært uendret de siste ­fire årene. Blant ­alle legemedlemmer er gjennomsnittsalderen økt med 0,7 år de siste ­åtte år og med 1,3 år for legemedlemmer under 70 år. De siste ­fire årene er gjennomsnittsalderen imidlertid omtrent uendret for ­alle legemedlemmer sett under ett, men den har økt med et halvt år for yr­kes­ak­ti­ve legemedlemmer under 70 år.

Anbefalte artikler