Noter til regnskapet for 2001

Artikkel

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven av 1998.

Samtlige kapitler i den nye regnskapsloven gjelder for Den norske lægeforenings regnskap. Dette har sammenheng med at foreningen har eiendeler over 20 millioner kroner og flere enn 20 ansatte. Full regnskapsplikt innebærer blant annet at den regnskapspliktige skal utarbeide årsregnskap og årsberetning som skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over forventet økonomisk levetid.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert til anskaffelseskost. Det er ikke mottatt utbytte av disse investeringene.

Utestående fordringer oppføres til pålydende verdi etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Pensjonskostnader og netto pensjonsmidler er regnskapsmessig behandlet i henhold til foreløpig Norsk RegnskapsStandard.

Foreningen har i 2001 mottatt tilskudd fra det offentlige i forbindelse med følgende aktiviteter:

Regnskapsenhet

Inntektsført 2001

Inntektsført 2000

Inntektsført 1999

Utdanningsfond I

17 510 000

16 960 000

16 200 000

Utdanningsfond II

2 320 000

2 240 000

2 170 000

Utdanningsfond III

2 320 000

2 200 000

2 350 000

Lånefondet

1 505 000

1 450 000

1 300 000

Kvalitetssikringsfond I

1 075 000

1 010 000

1 010 000

Kvalitetssikringsfond II

1 230 000

1 150 000

960 000

Rettshjelpsordningen

1 425 000

1 390 000

1 200 000

Totalt

27 385 000

26 400 000

25 190 000

Tabell 2 Lønnskostnader til ansatte

2001

2000

1999

Lønn/feriepenger/overtid

42 129 392

39 915 179

36 072 681

Arbeidsgiveravgift

6 299 001

6 669 458

6 035 374

Pensjonskostnader

4 580 627

7 472 424

2 841 166

Andre personalkostnader

1 379 748

1 311 078

1 607 311

Sum

54 388 768

55 368 139

46 556 532

Tabell 3 Ytelser til ledende personer

Generalsekretær

Sentralstyret

Lønn og honorar

950 918

1 360 236

Pensjonskostnader

300 131

Andre godtgjørelser

270 750

Tabell 4 Årets pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

4 852 724

+ Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

4 050 687

- Avkastning på pensjonsmidlene

4 588 997

+ Periodisert arbeidsgiveravgift

256 412

+ Resultatført estimatavvik

9 801

= Netto pensjonskostnad

4 580 627

Tabell 5 Oversikt over pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

31.12. 2001

31.12. 2000

Estimerte påløpne forpliktelser

-65 982 603

-58 718 671

Estimert verdi av pensjonsmidler

61 660 859

60 460 307

Ikke resultatførte estimatavvik UB2000 – virkelig IB2001

5 768 512

3 043 602

Arbeidsgiveravgift

-619 905

-512 244

Estimert netto pensjonsmidler inklusive arbeidsgiveravgift

826 863

4 272 994

Tabell 6 Driftsmidler

Regnskaps-messig verdi1.1. 2001

Tilgang 2001

Avgang 2001

Avskrivning 2001

Regnskapsmessig verdi 31.12. 2001

Avskrivningssats  %

Biler

382 997

812 300

71 458

354 079

769 760

20,0

IT-utstyr

812 802

0

0

593 873

218 929

33,3

IT-prosjekter

6 067 014

0

0

6 067 014

0

Kontormaskiner

901 643

3 937 690

0

972 785

3 866 548

20,0

Inventar

1 335 139

0

0

1 085 946

249 193

20,0

Bedriftshytte

558 600

0

0

13 300

545 300

2,0

Lokaler

2 113 677

164 562

0

358 437

1 919 802

10,0

Kunst

658 802

166 244

4 000

0

821 046

0

Sum

6 763 660

11 147 810

75 458

3 378 420

14 457 592

Tabell 7 Investeringer i tilknyttede selskaper

Selskap

Forretningssted

Selskapets aksjekapital

Antall aksjer i Dnlf 1.1. 2001

Pålydende verdi

Regnskapsmessig verdi 31.12. 2001

Christiania Torv AS

Oslo

30 000 000

30 000

15 000 000

6 500 000

Norsk Reseptanalyse AS

Stavanger

169 642

30 000

30 000

200 000

I alt

6 700 000

Tabell 8 Egenkapital: Forslag til disponering av overskuddet 2001

Tidsskrift-fond

Forsikringsfond

Utredningsformål

Konflikt-fond

Annen egenkapital

Totalt

Egenkapital 31.12. 2000

4 047 906

4 373 863

5 956 737

45 129 493

16 414 994

75 922 993

Korreksjon pensjonsfor-pliktelser 2000

-

-

-

-

-2 200 941

-2 200 941

Disponering resultat

-

-

176 259

-

2 395 165

2 571 424

Egenkapital 31.12. 2001

4 047 906

4 373 863

6 132 996

45 129 493

16 609 220

76 293 478

  1. Fra Utenriksdepartementet til menneskerettighetsarbeid i Tyrkia og tidligere Jugoslavia kr 391 778.

  2. Fra Oslo kommune/OU-fondet til tillitsvalgtopplæring for ansatte i Oslo kommune kr 52 782.

  3. Fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til tillitsvalgtopplæring for statsansatte kr 124 839.

  4. Fra Statens tobakksskaderåd til røykeintervensjonsprogram, kr 83 311.

  5. Fra Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) kr 294 784.

Tilskuddene er ført brutto og ikke til fradrag i kostnadene, slik at regnskapet viser faktisk aktivitet som er knyttet til tilskuddene.

Note 2 Refusjoner fra fondene Se tabell 1

Refusjon fra fondene dekker Legeforeningens kostnader ved å administrere og forvalte de ulike fondene. For Utdanningsfond I gjelder spesielt at refusjonene også dekker kostnadene i forbindelse med forvaltningen av spesialitetsreglene.

Note 3 Andre inntekter

Denne posten omfatter bl.a. støtten fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger til Legeforeningens forskningsinstitutt og arbeidet med kollegiale støttegrupper, tilskudd fra Utenriksdepartementet til prosjekter i rest-Jugoslavia og Tyrkia, samt eksterne tilskudd til tillitsvalgtopplæring.

Posten omfatter i tillegg 7,0 millioner kroner i honorarer for bistand til andre organer og selskaper som administreres av sekretariatet. Av dette utgjør honorar fra SOP 4,6 millioner kroner. Fra 1997 har det dessuten blitt beregnet forvaltningshonorar for sekretariatets forvaltning av en del av SOPs midler. For 2001 utgjorde dette honoraret 0,9 millioner kroner.

Støtten fra SOP til ressurssenteret for leger ved Modum bad er inntektsført med 1,7 millioner kroner. Samme beløp er utgiftsført under posten Tilskudd og bidrag.

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, m.v.

Se tabell 2 og 3

Ved utgangen av 2001 var det 113 ansatte i Den norske lægeforening, hvorav 13 personer i tidsbegrensede stillinger. Relativt mange var deltidsansatt, slik at omregnet utgjorde den totale bemanningen ca. 106 årsverk.

Generalsekretæren hadde per 31.12. 2001 en lånesaldo i foreningen på kr 52 002. Total lånesaldo for alle ansatte var kr 3 609 840. Rentesatsen for personallån er 0,5  >  % høyere enn normalrentesatsen ved rimelige lån i arbeidsforhold og avdragstiden er normalt fem år.

Note 5 Pensjonskostnader, -midler og forpliktelser

Se tabell 4 og 5

Alle ansatte i Den norske lægeforening med arbeidstid på 50 % eller mer er medlemmer av foreningens kollektive pensjonsordning. Pensjonsalder er generelt 67 år og brutto pensjonsytelse er 70% av lønn ved fratredelse, begrenset maksimalt av et beløp svarende til 12G. Ordningen omfatter 117 aktive medlemmer og 31 pensjonister (inklusive usikrede forpliktelser for åtte personer). På bakgrunn av regnskapsstandardens definisjoner har man behandlet pensjonsordningen som en ytelsesplan. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpte forpliktelser benyttes estimerte verdier. Estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegning av forpliktelsenes størrelse. Fremtidige pensjoner er beregnet med forutsetninger om 8 % avkastning på pensjonsmidler, 7% diskonteringssats, 3,3 % lønnsvekst, 3,3 % G-regulering samt 3,3% pensjonsregulering.

Sentralstyret vedtok i desember 2000 å tilby avdelingsledere i sekretariatet arbeidsavtaler med pensjonsalder 65 år med virkning fra 1.5. 2000. Pensjonsforpliktelsene som dette medfører er innarbeidet i ovenstående tallmateriale, som baserer seg på forsikringsselskapets beregninger.

Note 6 Andre driftskostnader

Av større kostnader som inngår i denne posten kan nevnes IT-kostnader med 1,3 millioner kroner, huskostnader med 8,4 millioner kroner, innleie av personale 1,9 millioner kroner, kontorrekvisita m.m. 2,1 millioner kroner, tele-/portokostnader (eksklusive portokostnader for Tidsskriftet) med 4,1 millioner kroner, reise-/oppholdsutgifter samt møteutgifter 8,5 millioner kroner. Kontingent til Akademikerne utgjorde 1,7 millioner kroner.

Revisjonstjenester inngår i denne posten med kr 243 848, hvorav kr 29 000 vedrører annen bistand fra revisor.

Note 7 Driftsmidler

Se tabell 6

Det er benyttet lineære avskrivninger på anskaffelseskost.

Arbeid med implementering av nytt medlemsregister og nytt økonomisystem ble iverksatt i 2001. Systemene skal være i drift i løpet av 2002, og det er derfor ikke foretatt avskrivninger i 2001. De påløpne kostnadene i 2001 er ført opp under betegnelsen IT-prosjekter.

Note 8 Bankinnskudd

Av innestående på bankkonto er kr 2 690 733 bundet i skyldig skattetrekk.

Note 9 Forskudd ansatte

Posten omfatter i hovedsak fast reiseforskudd til ansatte med stor reisevirksomhet.

Note 10 Andre kortsiktige fordringer

Av totalt kr 12 752 645 i utestående fordringer utgjør kundefordringer kr 10 930 660 og forskuddsbetalte kostnader/påløpte inntekter kr 1 666 614.

Note 11 Investeringer i tilknyttede selskaper

Se tabell 7

Legeforeningen eier 50% av aksjene i Christiania Torv AS. Selskapets årsunderskudd i 2001 var på kr 164 307, mens den bokførte egenkapitalen i selskapet per 31.12. 2001 var kr 28 820 429.

Alle aksjene i Kirkeveien 98 AS ble solgt 15. desember 2000. Det er tilbakeholdt kr 500 000 til mulig dekning av kostnader i forbindelse med at det skulle foretas et pro et contra-oppgjør per 31.12. 2000 for Kirkeveien 98 AS og ansvar i forbindelse med oppgjør av driftsregnskapet for Boligsameiet Kirkeveien 98. Endelig avregning forventes å skje våren 2002.

Ved stiftelsen av OptiPharm AS i 1999 tegnet Legeforeningen seg for 30 000 aksjer med pålydende verdi per aksje kr 1. Aksjene ble kjøpt for kr 200 000. Selskapet har senere skiftet navn til Norsk Reseptanalyse AS. Selskapet hadde i 2001 et årsunderskudd på kr 178 959 mens egenkapitalen per 31.12. 2001 var på kr 370 784. Ved utgangen av 2001 eide Legeforeningen 17,7 % av aksjene i selskapet.

Note 12 Mellomregnskap

Posten inneholder kortsiktige fordringer og gjeld i forhold til øvrige regnskapsenheter innenfor Legeforeningens ansvarsområde.

Note 13 Annen kortsiktig gjeld

Av det bokførte beløp utgjør gjeld til leverandører kr 1 181 961.

Note 14 Egenkapital

S e tabell 8

Bruk av avsetningen til utredningsformål i 2001 vedrører etter konkrete vedtak bevilgninger til blant annet prosjektene Terminal sedering, Vitalisering Nordland legeforening og diverse prosjekter i forbindelse med fastlegeordningen og regionale helseforetak. I alt ble avsetningen belastet med kr 1 323 741 i 2001. Det foreslås at det ved disponeringen av overskuddet i 2001 vedtas å avsette kr 1 500 000 til påkommende, foreløpig ukjente utredningsprosjekter. Netto tilførsel til Utredningsformål blir dermed kr 176 259.

Forsikringsfondet ble etablert i 1998 for å forberede en eventuell omlegging av Legeforeningens kollektive avtale om ansvarsforsikring for medlemmene. Oppbygging av dette fondet var ment å gi foreningen større fleksibilitet, blant annet ved at fondet kunne virke som en buffer mot fremtidige større premieøkninger. Forsikringsfondet er bygd opp ved at premien fra medlemmene i de tre årene 1997–2000 ble beholdt uendret på kr 385. Til forsikringsselskapet ble betalt kr 255, videre ble kr 30 inntektsført i foreningen som kompensasjon for innkrevingen av premie og de resterende kr 100 avsatt til forsikringsfondet. Det er ikke innkrevd midler til forsikringsfondet i 2001.

Resultatregnskapet for 2001 viser et overskudd på kr 2 571 424. Forslag til disponering av dette overskuddet er vist i tabellen nedenfor.

Ved avslutningen av regnskapet for 2001 ble det funnet en feil ved beregningen av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler per 31.12. 2000. Det er derfor foretatt en korreksjon direkte mot egenkapitalen per 1.1. 2001 vedrørende dette forholdet. Korreksjonen utgjør en reduksjon av egenkapitalen med kr 2 200 941.

Anbefalte artikler