Internasjonalt engasjement i Legeforeningen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Legeforeningen engasjerer seg i internasjonalt arbeid for å få innsikt i de utviklingstrekk som skjer i andre deler av verden og for å utvikle allianser som kan komme Den norske lægeforening til nytte i vårt arbeid, sa Magne Nylenna.

– Vi har en beskjeden rolle når det gjelder å påvirke den internasjonale utviklingen, men vi har også noen plasser der vi har betydelig innflytelse, sa han.

Legeforeningen er engasjert i flere internasjonale legeorganisasjoner. I World Medical Association (WMA) sitter Legeforeningens tidligere generalsekretær Harry Martin Svabø som leder for den etiske komité frem til 2003.

Permanent Working Group of European Junior Doctors (PWG) er et samarbeidsforum for yrkesforeningene for leger under utdanning i Europa. Yngre legers forening (Ylf) er representert i forumet.

Union Européenne des Médecins Omnipracticiens (UEMO) har bl.a. som oppgave å bidra til at allmennlegetjenesten i Europa holder en høy standard. Unionen har representanter fra 23 land, og Alment praktiserende lægers forening (Aplf) er representert. Association Européenne des Médecins des Hôpitaux (AEMH) er en organisasjon for overleger i sykehus. Norsk overlegeforening er representert og Rolf Kirschner er kasserer i foreningen.

European Forum of Medical Association (EFMA), Comité Permanent des Médecins Européens (CPME) og Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) er andre internasjonale organisasjoner der Norge er aktive medlemmer.

For ytterligere informasjon, se nettsiden: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=5384

Anbefalte artikler