Den norske lægeforening Resultatregnskap 2001

Artikkel

Regnskap

Regnskap

Regnskap

 

Noter

2001

2000

1999

Driftsinntekter

Kontingenter

38 466 461

35 767 030

34 936 625

Annonser

36 005 694

38 366 585

33 648 039

Abonnement

2 585 433

2 868 730

2 696 975

Salgsinntekter

914 038

1 244 442

1 191 441

Refusjoner fondene

2

27 385 000

26 400 000

25 190 000

Gevinst ved salg av aksjer

0

34 891 784

9 450 000

Andre inntekter

3

17 169 091

16 772 695

16 588 691

Sum driftsinntekter

122 525 717

156 311 266

123 701 771

Driftskostnader

Produksjonskostnader

19 524 833

20 205 672

18 962 874

Personalkostnader

4, 5

58 343 153

59 668 572

49 890 723

Andre driftskostnader

6

34 819 614

37 168 920

36 383 004

Tilskudd og bidrag

7 786 316

6 802 345

6 678 050

Avskrivning varige driftsmidler

7

3 378 420

2 900 386

2 682 128

Tap/tilbakeføring fordringer

5 000

67 180

-12 764

Sum driftskostnader

123 857 336

126 813 075

114 584 015

Driftsresultat

-1 331 619

29 498 191

9 117 756

Finansinntekter/-kostnader

Renteinntekter

3 924 124

1 718 610

1 469 721

Finanskostnader

-21 082

-14 457

-119 379

Netto finansinntekter

 

3 903 042

1 704 153

1 350 342

Årsresultat

2 571 424

31 202 345

10 468 098

Disponering av årsresultat/overføringer

Overført til/fra annen egenkapital

14

2 395 165

2 855 920

-1 215 107

Avsetning til Konfliktfond

14

25 000 000

9 450 000

Avsetning til Forsikringsfond

14

1 546 425

1 370 578

Overføring til Dnlfs fond til fremme av

kvinnelige legers vitenskapelige innsats

0

0

Avsetning til Utredningsformål

14

176 259

1 800 000

862 627

Sum disponeringer/overføringer

 

2 571 424

31 202 345

10 468 098

Anbefalte artikler