Den norske lægeforening Kontantstrømanalyse

Artikkel

2001

2000

1999

Likvider tilført/brukt på virksomheten

Tilført fra årets virksomhet¹

5 741 302

-789 053

3 645 227

Endring kortsiktige fordringer

39 344 781

-39 832 990

1 699 564

Endring kortsiktig gjeld

-5 895 055

5 352 486

-6 314 014

Endring pensjonsmidler

1 245 191

1 864 652

-2 153 700

Sum likvider tilført/brukt på virksomheten

40 436 219

-33 404 905

-3 122 923

Likvider tilført/brukt på investeringer

Kjøp av varige driftsmidler

-11 147 810

-1 149 136

-2 198 378

Salg av varige driftsmidler

284 000

0

55 000

Netto tilgang utlån

1 043 331

378 775

526 036

Innbetalinger ved salg av aksjer

0

34 991 584

9 500 000

Utbetalinger ved kjøp av aksjer

0

0

-200 000

Sum likvider tilført/ brukt på investeringer

-9 820 479

34 221 223

7 682 658

Netto endring i likvider gjennom året

30 615 740

816 318

4 559 735

Likviditetsbeholdning 1.1.

22 998 102

22 181 784

17 622 049

Likviditetsbeholdning 31.12.

53 613 842

22 998 102

22 181 784

Årsresultat

2 571 424

31 202 345

10 468 099

Gevinst ved salg av driftsmidler

-208 542

0

-55 000

Ordinære avskrivninger

3 378 420

2 900 386

2 682 128

Gevinst ved salg av anleggsmidler

0

-34 891 784

-9 450 000

¹ Tilført fra årets virksomhet

5 741 302

-789 053

3 645 227

Anbefalte artikler