Artikkel

Tung dom om light-sigaretter

Philip Morris er dømt til å betale familien til en avdød, kreftsyk kvinne 150 millioner dollar etter at en jury fastslo at falsk informasjon om light-sigaretter bidrog til kvinnens død.

Dommen fra staten Oregon i USA er den første som fastslår at en tobakksprodusent mot bedre vitende har reklamert for at sigaretter med lavt tjæreinnhold er et sunnere alternativ enn vanlige sigaretter (BMJ 2002; 324: 808). Spørsmålet juryen ble stilt overfor, var om kvinnens død skyldtes at hun stolte på Philip Morris´ påstand om at sigaretter med lavt tjæreinnhold etterlot seg mindre tjære og nikotin og at de derfor var mindre skadelige enn vanlige sigaretter og et alternativ hvis man ønsket å slutte. Ti jurymedlemmer svarte ja og to svarte nei. Tobakksgiganten

Philip Morris har bestemt seg for å anke dommen, og kalkulerer med at prosessen kan ta flere år.

P-pillen Yasmin på overvåkingsliste

Legemiddelverket har mottatt tre meldinger om lungeemboli og én melding om hjerneslag hos unge kvinner som begynte med den nye p-pillen Yasmin fra Schering AG. Ifølge Legemiddelverket finnes tilsvarende rapporter fra andre land. Av denne grunn settes Yasmin på listen av legemidler under spesiell overvåking. Det er ingen andre p-piller på denne listen. Yasmin inneholder hormonene drospirenon og etinyløstradiol.

Når nye p-piller introduseres på det norske markedet, ønsker Statens legemiddelverk rapportering av bivirkninger, spesielt tromboemboliske tilstander, slik som dyp venetrombose, lungeemboli, hjerneslag og hjerteinfarkt.

Liste over preparater som er under særlig overvåking og meldeskjema finnes på Legemiddelverkets nettsider: www.legemiddelverket.no/bivirk/observasjonslista.htm

Årets søknadsrunde i gang

Frist for å søke midler fra Stiftelsen Helse og rehabilitering (HR) er 15. juni, men de 22 organisasjonene som kanaliserer søknadene, har interne frister som går ut langt tidligere.

I 2001 ble det delt ut nærmere 200 millioner kroner til 46 ulike prosjekter i regi av frivillige, humanitære organisasjoner. Nå inviteres fag- og forskningsmiljøene til bistand med finansieringen, siden søknaden om tildeling av overskuddet fra TV-spillet EXTRA, må fremmes via en ideell organisasjon. Det kan søkes om penger til prosjekter i tre kategorier: forskning, forebygging og rehabilitering. De ulike organisasjoner understreker at man ofte må søke flere ganger for å få gjennomslag, og bistår med utvikling av prosjektideer til gode søknader.

Les mer på www.helseogrehab.no eller hjemmesiden til den enkelte organisasjon du vil søke gjennom.

Færre dagligrøykere i Norge

30 % av den voksne befolkningen røykte daglig i 2001. Det er nedgang på 2% sammenliknet med året før. Andelen av befolkningen som oppgir at de røyker av og til, er konstant på 11 %, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/royk/

Flest dagligrøykere finnes i alderen 35–54 år, både blant kvinner og blant menn. Tallene viser at det er relativt små kjønnsforskjeller i dagens røykevaner. Til gjengjeld har det vært en kraftig nedgang i andelen dagligrøykere blant menn. I 1973 røykte 51 % av den mannlige voksne befolkningen, mens andelen i dag er om lag 30 %.

Blant kvinner har andelen dagligrøykere ligget konstant i overkant av 30 % i den samme perioden, men på den siste målingen er andelen nede på 29 %. I dag er det færre unge og flere eldre kvinnelige røykere enn det var på 1970-tallet, slik at det har skjedd en markant forskyvning i alderssammensetningen av kvinnelige røykere.

Anbefalte artikler