Nye medlemmer i råd og utvalg

Artikkel

Nytt menneskerettighetsutvalg

Kristian Hagestad, Birgit Lie, Sidsel Rogde, Jan Helge Solbakk, Eline Thorleifsson og Sverre Varvin (leder) ble oppnevnt for perioden 2002–03.

Nytt turnusråd

Følgende ble oppnevnt for perioden 2002–03. Legeforeningen: Erik Høiskar, leder, Åse Brinchmann-Hansen. Ylf: Per Henrik Randsborg, representant, Tone Dorthe Sletten, vararepresentant, Jo-Endre Midtbu, representant, Jana Midelfart Hoff, vararepresentant. Ylfs kontor: Bjørn Ove Kvavik, representant, Aina A. Foss, vararepresentant. De medisinske fakultetene: Per Omvik, representant, Torstein Vik, vararepresentant. Aplf: Olav Thorsen, representant, Unni Aanes, vararepresentant. Of: Kristin Aase, representant, Fred Mürer, vararepresentant. OLL: Vegard Vige, representant, Grete Larsen, vararepresentant. Nmf: Ragnhild Øydna Støen, representant, Ragnhild Bjerkaas, vararepresentant.

Nytt Utdanningsfond I

Fondsutvalget for Utdanningsfond I oppnevnes for en periode på fire år. For perioden 2002–05 ble disse oppnevnt: Bjørg N. Sørensen (leder). Aplf: Bent Folkvord, personlig varamedlem: Karin Straume. LVS: Per Omvik, personlig varamedlem Helge Bjørnstad Pettersen. Of: Bjørn Halvorsen, personlig varamedlem Olav Mjølsnes. OLL: Turi Bondeson. Namf: Stein-Inge Fandrem. Ylf: Tone Dorthe Sletten, Per Henrik Randsborg. De medisinske fakultetene: Geir Jacobsen. Sosial- og helsedirektoratet: Eystein Straume, Elisabeth Wang.

Legeforeningens representasjon i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Sentralstyret vedtok å foreslå overfor Helsedepartementet at Bente Mikkelsen løses fra vervet som medlem. Jørgen J. Jørgensen foreslås oppnevnt som ny representant. Som ny vararepresentant foreslås oppnevnt Inger Kristin Aase. Videre foreslås det at Bente Kristin Johansen løses fra vervet som medlem og at Yngve Mikkelsen oppnevnes. Anne Mørch Larsen fortsetter som vararepresentant.

Nytt spesialitetsråd for perioden 2002–05

Jørgen J. Jørgensen (karkirurgi), leder, Frank R. Andersen (samfunnsmedisin), nestleder. Som medlemmer oppnevnes: Lars Hammer (barne- og ungdomspsykiatri), vararepresentant: Olav K. Refvem (lungesykdommer). Anne Larsen (indremedisin), vararepresentant: Lisbeth Rustad, (hud- og veneriske sykdommer). Torkjel Tveita (anestesiologi ), vararepresentant: Bjørn Hilt (arbeidsmedisin). Kjell Nordby (allmennmedisin) vararepresentant: Finn Reidar Korsrud (øre-nese-hals). Anne Mørch Larsen (indremedisin), vararepresentant: Jo Endre Midtbu (turnuslege). Yngve Mikkelsen (anestesiologi), vararepresentant: Erik Høiskar (indremedisin). Det medisinske fakultet, UiO: Finn Wisløff (blodsykdommer), vararepresentant: Ragnhild Emblem (barnekirurgi). Det medisinske fakultet, UiB: August Bakke (generell kirurgi/urologi), vararepresentant: Anders Bærheim (samfunnsmedisin). Det medisinske fakultet, NTNU: Geir Jacobsen (samfunnsmedisin), vararepresentant: 1. amanuensis Petter Aadahl (anestesiologi). Fagområdet medisin, UiTø: Svein Ivar Mellgren (nevrologi), vararepresentant: Trond Flægstad (virologi). Kommunenes Sentralforbund med vararepresentant kommer senere. Norsk pasientforening: Ingeborg Traaholt, vararepresentant: Unni Veirød. Statens helsetilsyn: Aud Nordal (observatør), vararepresentant: Tor Flage.

Nytt psykoterapiutvalg for perioden 2002–05

Overlege Johannes B. Dysthe, Sykehuset Telemark HF, overlege Marthe Horneland, Psykiatrisk poliklinikk, Helse Stavanger HF, overlege Else Margrethe Berg, Psykiatrisk seksjon, Helsetjenesten, Universitetet i Oslo, avdelingsoverlege Elisabeth Tjora, Oppland sentralsykehus, overlege Lasse Djerv, Helse NSS HF, overlege Leif Ragnar Hjorth, Sykehuset Østfold HF, og overlege Kjell-Petter Bøgwald, Avdeling for forskning og undervisning, Diakonhjemmets sykehus, ble valgt.

Oppnevning til Akademikerne Stat

Leder i Foreningen for Leger i vitenskapelige stillinger, Helge Bjørnstad Pettersen, oppnevnes som representant fra Legeforeningen i forhandlingsutvalget i Akademikerne – Stat med Bente A. Kvamme fra sekretariatet som vararepresentant.

Standing Committee of European Doctors (CPME)

For perioden 2002–03 ble Hans Kristian Bakke (delegasjonsleder), Lars Eikvar, generalsekretæren, samt den i sekretariatet som generalsekretæren bemyndiger oppnevnt til Legeforeningens delegasjon til Standing Committee of European Doctors (CPME).

Styret for Soria Moria

Styreleder Roald Nomme, Karin Straume, Harry Martin Svabø, Anne Mørch Larsen og generalsekretær Magne Nylenna ble oppnevnt til Soria Morias styre for 2002–03.

Forskningsutvalget

Nils Erik Gilhus, Per Hjortdahl (sekretær), Irene Hetlevik, Jana Midelfart Hoff, Anna Midelfart, Ole Petter Ottersen, Dag Sørlie og Helge Waldum ble oppnevnt som medlemmer for perioden 2002–03.

Norsk legemiddelhåndbok

Sentralstyret vedtok å ha en representant for Legeforeningen i styret for Norsk legemiddelhåndbok. For perioden frem til 1.1. 2005 oppnevnes Terje Vigen med Audun Fredriksen som varamedlem.

Anbefalte artikler