Ja til statlig ansvar for rusomsorg

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Dette kommer frem i en høringsuttalelse til et høringsnotat fra Sosialdepartementet med forslag om statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere.

Forslaget om deling av ansvaret på henholdsvis stat, fylkeskommune og kommune er etter Legeforeningens syn uklart og urasjonelt, og kan føre til ytterligere fragmentering og flere gråsoner istedenfor et mer helhetlig tilbud. Fylkeskommunens ansvar bør fjernes og ansvaret for tiltak til rusmiddelmisbrukere bør enten ligge hos de regionale helseforetak eller i kommunene.

I høringsnotatet foreslås det at de regionale helseforetakene overtar ansvaret for å organisere tiltak for tvangsbehandling av rusmiddelmisbrukere. Skillet mellom fylkeskommunens ansvar for omsorg, og statens ansvar for helsetjeneste er planlagt å gå helt ned på institusjonsnivå ved at døgninstitusjonene kan ha to typer avtaler. Å innføre et slikt skille kan skape merkelige og uheldige ulikheter fordi det blant annet kan medføre forskjeller i kostnader/takster med følgende gråsoner og svarteperspill mellom forvaltningsnivåene.

Statlig ansvar for tvangstiltak

Legeforeningen støtter forslaget om å overføre ansvaret for de som innlegges som tvangstiltak til staten. Legen må være en selvskreven samarbeidspartner i forhold til vurdering av tvangstiltak. Legeforeningen advarer imidlertid på det sterkeste mot at en plikt for legen til å uttale seg, vil være en uthuling av taushetsplikten, og kan vanskeliggjøre lege-pasient-forhold.

Legeforeningen er uenig i å kalle legemiddelassistert rehabilitering for nødvendig helsehjelp, og mener at staten gjennom dette forsøker å løse samfunnsetiske problemer uten å drøfte de legeetiske konsekvensene. Dette indikerer at fastlegen skal være forpliktet til å skrive ut substitusjonsmedikamenter på vegne av kommunen. Legeforeningen mener det er lovstridig dersom Sosialdepartementet legger opp til å kunne pålegge fastlegene å gi medikamentell rehabilitering til rusmisbrukere.

Opplæringen må styrkes

Legeforeningen ønsker å bidra til at statlig overtakelse av den spesialiserte rusmiddelomsorgen fører til et bedre tilbud til den enkelte rusmisbruker og samlet sett bedre ressursutnyttelse. Forskning på dette området må imidlertid styrkes. Opplæring, videreutdanning og samarbeid mellom instanser blir også en avgjørende faktor både innenfor helsetjenesten slik som det er beskrevet i lov om spesialisthelsetjeneste, og fortsatt oppfølging i forhold til sosialtjenesten.

Anbefalte artikler