Alle skal ha rett til turnustjeneste

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

I brev til departementet datert 13.3. 2002 ønsker Legeforeningen å kommentere tre viktige punkter ved den nye forskriften.

Rett til turnustjeneste

Turnusforskriften åpner for at alle som ønsker turnuslegestilling i Norge skal være med i trekningen uansett hvor de har studert. I januar 2002 var det ved tildeling av turnuslegestillinger flere kandidater enn stillinger. I henhold til forskriftens § 12 kan det innføres en ventetid for turnustjeneste for å avhjelpe problemet med for mange turnusleger og for å sikre en jevnere fordeling av turnusleger.

Legeforeningen mener at alle medisinske kandidater som er tatt opp ved samordnet opptak i Norge skal ha rett til turnustjeneste. En slik rett må gjøres gjeldende for studenter som er tatt opp etter at departementet har fattet slikt vedtak. For de medisinske kandidatene som må vente på å få gjennomført turnustjeneste, etterlyser Legeforeningen tiltak med hensyn til arbeidsmuligheter i ventetiden. Foreningen savner også et punkt i forskriftene om turnuslegers rettigheter ved tjenesteavbrudd etter påbegynt turnustjeneste. I denne sammenheng tenker man spesielt på gravide.

Evaluering av turnustjenesten og turnusstedet

En fortløpende evaluering av turnustjenesten og turnusstedet vil gi viktig informasjon om alle sider av ordningen og dens kvalitet. Legeforeningen beklager at forskriften ikke inneholder noen bestemmelse om dette. Foreningen har tidligere tilbudt seg å forestå en slik evaluering på linje med det spesialitetskomiteene gjør med spesialistutdanningen for leger. Legeforeningen har utarbeidet et eget opplegg for evaluering av turnustjenesten og turnusstedene, men saken er foreløpig ikke avklart med departementet.

Innføring av ventemåned

Da forskriften trådte i kraft, ble det også innført ny dato for oppstart av turnustjeneste, henholdsvis 15.2. og 15.8. med virkning fra 15.8. 2002. Etter det Legeforeningen har fått opplyst, vil tidspunktene også få virkning for dem som allerede er i turnustjeneste. Dette betyr at turnusleger i sykehus kan få et opphold på én måned mellom sykehustjeneste og tjeneste i kommunehelsetjenesten.

Konsekvensene for den enkelte turnuslege som får et slikt opphold i tjenesten, er betydelige hva angår inntekt, bolig, etc. I tillegg blir disse legene ferdig med turnustjenesten én måned senere enn planlagt. Legeforeningen finner det urimelig at den enkelte turnuslege skal bære omkostningene for en omlegging av oppstarttidspunktet, og mener at ny dato for oppstart av turnustjeneste kun bør få virkning for dem som begynner i sykehustjeneste etter forskriftens ikrafttreden.

Anbefalte artikler