Utdrag av referat fra sentralstyremøte 15.–16.1. 2002

Artikkel

Legeforeningens internasjonale engasjement

Sentralstyret vedtok at det arrangeres et dagsseminar om Legeforeningens engasjement i internasjonale organisasjoner i løpet av våren 2002. Representanter for yrkesforeninger og spesialforeninger som er representert i internasjonale organer, inviteres.

Legeforeningen dekker reiseutgifter for én representant per inviterte yrkes-/spesialforening. Som forberedelse til seminaret utarbeider de relevante organisasjonsledd rapporter om sin internasjonale virksomhet.

Endring av bestemmelser i etiske regler for leger

Legeforeningens råd for legeetikk har kommet med forslag til endring av enkelte bestemmelser i etiske regler for leger, i reglement for Rådet for legeetikk og avdelingenes utvalg for legeetikk. Sentralstyret vedtok å forelegge forslaget for avdelingene, yrkesforeningene og spesialforeningene som ledd i forberedelse til landsstyremøtebehandling. Svarfrist er satt til 15.3. 2002.

Avtaler med NAVO og sykehusforetak

Det ble gitt en muntlig redegjørelse for status som supplement til saksfremlegget og de inngåtte overgangsavtaler. Sentralstyret drøftet forhandlingene fremover. Det var et særlig ønske om å få en vurdering av behovet for tillitsvalgtfunksjoner på regionsnivå og for konserntillitsvalgte, til arbeidsmøtet i februar.

Medlemmer i lønnsutvalget

Sentralstyret oppnevnte følgende som medlemmer av lønnsutvalget 1.1. 2002 til 1.9. 2003: Leder: Hans Kristian Bakke, nestleder: Einar S. Hysing, medlemmer: Harald Sunde, Aplf, Ola Jøsendal, OLL (midlertidig), Lars Eikvar, Of, Geir Ketil Røste, Of, Anne Larsen, Of, Yngve Mikkelsen, Ylf, Anne Mørch Larsen, Ylf, Asle Medhus, Helge Bjørnstad Pettersen, LVS, Ørn Terje Foss, Namf, Carl Erik Alm, Nmf. Observatør: Torunn Janbu, leder i Oslo legeforening. Ett OLL-medlem er ennå ikke valgt.

Presidenten gis fullmakt til å oppnevne medlemmer fra de organisasjoner som ikke har fremmet forslag innen sentralstyrets møte med basis i de forslag som fremkommer senere.

Medlemmer i tariffutvalget

Sentralstyret oppnevnte følgende som medlemmer av tariffutvalget 1.1. 2002 til 1.9. 2003: Leder: Hans Kristian Bakke, nestleder: Anette Fosse, medlemmer: Kjell Maartmann-Moe, Aplf, Jan Emil Kristoffersen, Aplf, Truls Disen, PSL, Ove A. Mortensen, PSL, Asle Medhus, Ylf, Arve Kristiansen, Of. Foreløpig ingen medlemmer fra OLL.

Presidenten gis fullmakt til å oppnevne medlem og varamedlem fra OLL, samt varamedlem fra Ylf når forslag på kandidater foreligger.

Generalsekretærens fullmakter som forretningsfører

Sentralstyret vedtok å signere følgende fullmakt: I henhold til Den norske lægeforenings lover er generalsekretæren foreningens forretningsfører og har således fullmakt til å tegne for foreningen. Denne fullmakt gjelder også de fond og legater som Legeforeningen eier, forvalter og har ansvaret for. Generalsekretæren har med dette fullmakt til å tinglyse samt å slette pantobligasjoner.

Generalsekretæren har videre signaturrett på vegne av Den norske lægeforening samt foreningens fond og legater, herunder også fullmakt til å åpne samt å lukke bankkonti tilhørende Den norske lægeforening eller foreningens fond og legater.

Sentralstyret i Den norske lægeforening bekreftet i møte 16.1. 2002 at Magne Nylenna innehar ovennevnte fullmakter.

Nyoppnevning til LUPA

Sentralstyret vedtok følgende sammensetning av Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin (LUPA): Lars A. Nesje, leder, Ragnhild Smalås, Hanne Klausen og Hans Morten Lossius.

Ny statusrapport for helsetjenesten

I sentralstyrets møte 4.5. 2000 ble det besluttet at Legeforeningen skulle utarbeide en egen statusrapport for helsetjenesten i tilknytning til regjeringens budsjettarbeid. Den første rapporten kom i oktober 2000 og hadde tittelen En sammenhengende helsetjeneste. Fra stykkevis og delt, til fullt og helt, den andre kom i oktober 2001 og het Når du blir gammel og ingen vil ha deg…

Sentralstyret vedtok at tema for statusrapport nr. 3 fra Legeforeningen skal omfatte helsetjenester for ungdom.

Årsmøte i British Medical Association

Sentralstyret utnevnte Anne Mørch Larsen til å delta på den britiske legeforenings årsmøte i Harrogate 30.6– 4.7. 2002.

Ny medlemmer til Kvalitetssikringsfond III

Styringsgruppen for Den norske lægeforenings fond for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus, er partssammensatt med representanter fra Sosial- og helsedepartementet, Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen. Legeforeningens representanter oppnevnt for perioden 2000–03 er Harry Martin Svabø, Hans Petter Aarseth og Sverre Landaas. Harry Martin Svabø og Hans Petter Aarseth har stilt sine plasser til disposisjon og sentralstyret vedtok at Magne Nylenna og Hans Kristian Bakke oppnevnes for resten av perioden.

Tidsskriftets redaksjonskomité

Ifølge § 17 i Legeforeningens lover skal tre av medlemmene i Tidsskriftets redaksjonskomité velges for hver sentralstyreperiode. To av medlemmene som er på valg har sagt seg villige til gjenoppnevnelse, mens en har bedt om avløsning. I tillegg skal det oppnevnes en representant fra det sittende sentralstyre. Sentralstyret vedtok å oppnevne Steinar Westin, Steinar Solberg og Baard-Christian Schem som medlemmer av redaksjonskomiteen i Tidsskrift for Den norske lægeforening for 2002–05. Som representant for sentralstyret 2002–03 ble Anette Fosse oppnevnt. Per Brodal, John Leer og Marit Bjartveit Krüger er allerede valgt for 2002–03.

Legeforeningens slips og skjerf

Legeforeningens populære silkeslips og silkeskjerf er igjen å få kjøpt i samme design og kvalitet som tidligere.

Pris

  • Slips: kr 250

  • Skjerf: kr 350

  • Slips og skjerf: kr 500

Bestilling via Posten, Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo eller via Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no Du finner bestillingsskjemaet under Medlemsinformasjon.

Anbefalte artikler