Mange interessante oppgaver for regionsutvalgene

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Helse Nord

Regionsutvalget i Helse Nord hadde sitt første møte i februar, og diskuterte bl.a. utarbeiding av en struktur for tillitsvalgtapparatet i Helse Nord. Møtedeltakerne ble oppfordret til å sende inn opplysninger om hvem som i dag innehar de ulike tillitsvalgtposisjoner ved sykehusene. Utvalget drøftet også strategi for innflytelse gjennom aktiv deltakelse i prioriteringsdebatten, og at utvalget må bli mer synlig i mediene.

Helse Midt-Norge

Regionsutvalget i Midt-Norge holdt fellesmøte for fylkesavdelinger og tillitsvalgte i mars. Av sakene kan nevnes samarbeid mellom Legeforeningen og det regionale helseforetaket og hvordan Legeforeningen bør være organisert for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Ola Jøsendal fra Legeforeningens organisasjonsutvalg orienterte om arbeidet i utvalget.

Helse Vest

Regionsutvalget i Helse Vest regner med å avholde fire møter i vårsemesteret og ett i august. Ett av møtene planlegges holdt i Stavanger, slik at utvalget kan møte administrasjonen i Helse Vest.

Utvalget er enig om å bruke samme tillitsvalgtbetegnelser som de andre fagforeningene. På grunn av at det nå blir større oppmerksomhet på lokale lønnsforhandlinger ser utvalget det som naturlig at de foretakstillitsvalgte blir «forhandlingstillitsvalgte» og at regionsutvalget og ansattrepresentantene blir «helsepolitisk» tillitsvalgte.

Utvalget ønsker å møte det regionale helseforetaket ved fagdirektøren, for å diskutere hvordan de best kan arbeide sammen for å nå de mål som Helse Vest har satt seg. De ønsker også å bli høringsinstans for helsepolitiske saker som er til behandling i det regionale helseforetaket.

Godkjente referater er lagt ut på Legeforeningens nettsider.

Helse Øst

Regionsutvalget i Helse Øst hadde et fellesmøte med ansattrepresentanter i helseforetakene i januar. Det ble avtalt kontaktmøte med dem som var til stede og tillitsvalgte ved foretakene i regionen, både foretakstillitsvalgte og sykehustillitsvalgte der flere sykehus ligger under samme foretak. Møtet fant sted i mars.

Når det gjelder funksjonsfordeling, ble viktigheten av engasjement fra fagmiljøene påpekt, både fra spesialforeningene og de respektive lokale fagmiljøer. Lokal enighet i fagmiljøene vil bety mye for gjennomslagskraften i deres argumenter. Utvalgets mål må være å initiere en ryddig, rask og effektiv prosess i fagmiljøene.

Regionsutvalg

Sentralstyret vedtok 27.2. 2002 at de såkalte interimsutvalgene i hver region, skal hete regionsutvalg.

Legeforeningen har regionsutvalg i alle fem regioner.

Anbefalte artikler