Første milepæl er nådd

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Prosjektutvalget har hatt som mandat å foreslå relevante tilpasninger i Legeforeningens organisasjon i forhold til nye forhandlingsstrukturer som etableres nasjonalt, regionalt eller lokalt. Utvalget skulle videre vurdere hvordan Legeforeningen bør organisere sine tillitsvalgte, og hvordan sekretariatsfunksjoner skal tilpasses en ny organisasjon. Utvalget skulle også legge frem forslag til nødvendige endringer av lover og budsjett. Forslaget skulle være ferdig innen 1.2. 2002, slik at det kunne sendes ut på ordinær høring i Legeforeningen med sikte på vedtak under landsstyremøtet i juni 2002.

Prosjektutvalget har vært ledet av Bjørn H. Halvorsen, Sykehuset i Vestfold. Generalsekretær Magne Nylenna har vært utvalgets sekretær. Utvalgets medlemmer fortsetter som medlemmer av organisasjonsutvalget som skal legge frem en rapport med endelig sluttføring til landsstyremøtet i 2003.

Prosjektutvalgets konklusjoner og forslag

Prosjektutvalget har avgitt følgende konklusjoner og forslag:

  • 1 Eierskiftet i den offentlige sykehussektor, og organiseringen av spesialisthelsetjenesten i statlige helseforetak tilsluttet arbeidsgiverforeningen NAVO, betinger ingen endringer i Den norske lægeforenings lover eller regler for forhandlingsvirksomhet på nasjonalt nivå.

  • 2 Reformen krever at det etableres tillitsvalgtordninger for overleger og underordnede leger i hvert helseforetak. Disse bør benevnes «foretakstillitsvalgte» og må være organisasjonsmessig overordnet de tillitsvalgte på enkeltvirksomhetsnivå og avdelingsnivå innen virksomhetene. Deres rettigheter og plikter følger av til en hver tid gjeldende hovedavtale med tillegg av foretaksvise særavtaler og Valgregler og instruks for Dnlfs tillitsvalgte samt Regler for Dnlfs forhandlingsvirksomhet, begge fastsatt av Den norske lægeforenings sentralstyre. Utvalget konstaterer at realitetene i dette krav i praksis er etablert per 1. februar 2002.

  • Det forutsettes at tillitsvalgtinstruksen snarest gjøres til gjenstand for redaksjonell revisjon tilpasset foretaksstrukturen. Tilsvarende gjelder forhandlingsreglenes pkt. 1, annet ledd, samt pkt. 2.3 og 3.3. Egne lovbestemmelser og instrukser for tillitsvalgte i yrkesforeninger tilpasses den generelle instruks.

  • 3 Legeforeningen bør med utgangspunkt i NAVO-områdets avtaler om konserntillitsvalgte snarest mulig søke å få aksept for en ordning med tillitsvalgte på regionalt nivå for å utøve medbestemmelsesrett i forhold til de overordnede strategiske, økonomiske og helsepolitiske beslutninger som fattes i de regionale helseforetak. Sentralstyret forutsettes å ta initiativ til dette gjennom Akademikerne i samarbeid med de øvrige hovedorganisasjonene.

  • 4 Legeforeningen bør ta kontakt med de nye eiere av helseforetakene for å komme i dialog om hvordan det medisinsk-faglige innslag kan bli sterkere i ledelse og drift av sykehusene.

Konklusjoner og forslag er enstemmige.

Regionsutvalgenes medlemmer

Nord-Norge

Jan Norum (leder), Knut Kjerpeseth, Frode Øvrejord, Kristin Larsby, Helene Bergland, Paul Hansen

Midt-Norge

Ottar Grimstad (leder), Petter Aadahl, Marit K. Kverkild, Anne Vågan, Stein Olav Samstad, Kjell Midelfart

Vest

Sigrun Solberg (leder), Jon Egge, Halvard Wannag Sele, Thomas Geisner, Håvard Skeidsvoll, Bertil Kjell Øie

Sør

Stein Øverby (leder), Knut Erik Lundin, Anne Larsen, Finn Robert Rønning, Knut Heldaas, Nils Bakke, Ole Bjørn Kittang, Helen Laszlo, Bjørn H. Halvorsen

Øst

Torunn Janbu (leder), Svein Rønsen, Arne J. Hjemmen, Line Kathrine Lund, Torleiv Svendsen, Thomas Moger, Erling Egenæs, Arild Tandberg

Leder av prosjektutvalget, Bjørn H. Halvorsen, sier om arbeidet i utvalget:

– Arbeidet som har pågått frem til nå, har vært ganske vanskelig i den forstand at vi hadde i mandat I å lage et forslag til en tillitsvalgtordning som var tilpasset et nytt forhandlingssystem. Vi var forespeilet at vi skulle se konturene av dette før nyttår. Forhandlingssjef Sæbø har under hele vårt arbeid gitt oss informasjon om hvor langt man er kommet, men foreløpig er avtaleverket et stykke unna. Det har derfor vært vanskelig å utarbeide et forslag.

– Det har også vært vanskelig kun å forholde oss til mandat I. Dette så vi tydelig straks vi beveget oss inn i diskusjoner om Legeforeningen skal ha et organisasjonsledd på regionalt nivå. Når vi begynte å diskutere hvordan regionale utvalg skal være sammensatt, hvilken funksjon de skal ha og hvilken plassering de skal ha i foreningen, havnet vi midt i diskusjonen rundt mandat II. Dette har gjort arbeidet litt vanskelig, men samtidig har det vært nyttig som en forberedelse til utfordringene i mandat II. På mange måter har vi vært litt i forkant. Det har vært en stor utfordring å begrense oss fordi vi i diskusjonene raskt har kommet inn på ting som gjør at den ene utfordringen tar den andre.

– Innstillingen som nå foreligger, kan for mange synes som en selvfølgelighet. Noen vil kanskje spørre seg om dette er alt vi har klart å få frem etter 2–3 måneders arbeid, men mye av det arbeidet vi har gjort, har lagt grunnlaget for den videre diskusjonen i organisasjonsutvalget.

– Det blir spennende fremover å diskutere forholdet mellom fylkesavdelinger, yrkesforeninger, eventuelle regionale utvalg og spesialforeningene. Mange forventer nok at faget og det faglige skal ha en sterkere og mer fremtredende plass i foreningen. Mange stiller også spørsmålstegn ved om fylkesavdelingene skal ha den funksjon de har i dag. Fylkesavdelingene har i alle år vært det sentrale organisasjonsledd, men i de senere år har det flere steder vært vanskelig å få sykehuslegene til å engasjere seg i fylkesavdelingsarbeidet. Spørsmålet blir om vi kan finne grep som gjør at dette blir lettere, eller om kanskje fylkesavdelingene skal få en ny rolle som samhandlingsarenaer på lokalt nivå mellom første- og annenlinjetjenesten.

– Det nye er det regionale nivå, der mye av de faglige og økonomiske premisser for de enkelte foretak legges. Utfordringen blir å lage en organisasjon som kan gi innspill og råd både faglig og fagpolitisk og i tradisjonelle fagforeningssaker til foretak på regionalt og lokalt nivå, slik at medlemmenes interesser best mulig ivaretas og helsevesenet utvikles best mulig.

Anbefalte artikler