Ny virkelighet i sykehusene

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Overlegeforeningens tillitsvalgte vil møte nye utfordringer denne våren. Her er mange av dem samlet til tariffkonferanse. Foto L.B. Johannessen

Alle ansatte leger i helseforetakene er nå omfattet av tariffavtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Per 1.4. 2002 skal forhandlingene for helseforetakene føres på grunnlag av del I om forhandlingsordning mv. i hovedavtalen i NAVO-området. Helseforetakene skal behandles som ett overenskomstområde.

Tredelt vår

Karl Arne Johannessen fra NAVO (Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning) orienterte på tariffkonferansen om at partene er enige om at forhandlingene våren 2002 skal gjennomføres i en tredelt prosess. Dersom annet ikke avtales, skal overenskomsten inngås mellom NAVO Helse og forbund/medlemsforeninger i Akademikerne, som parter og bestå av tre deler:

  • – Nasjonalt nivå I (Del A1). Overenskomstens generelle del forhandles mellom NAVO og Akademikerne og er felles for alle virksomheter innenfor overenskomstområdet.

  • –- Nasjonalt nivå II (Del A2). Særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte forening/forbund i Akademikerne – Helse.

Temaer er minstelønn for offentlig godkjent kompetanse, minstelønn for annen kompetanse, garantert minstelønnstillegg, deltid, m.m.

– B-delen. Overenskomstens spesielle del forhandles, med mindre annet er avtalt, mellom helseforetakene og forbund/forening i Akademikerne – Helse.

Krav om ledelse

Sykehusdirektør Åge Danielsen ved Rikshospitalet påpekte at rammebetingelser er under endring og at sykehusene får desentralisert myndighet ved at de blir egne arbeidsgivere. – Det er økt økonomisk risiko og betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig organisering, sa Danielsen som også understreket at det er et økt krav til utøvelse av ledelse i sykehusene.

– Fremtidens belønningssystem må knyttes til kjerneoppgaver, til aktivitet og resultater istedenfor til tilstedeværelse. Det må stimuleres til tverrfaglighet og teamarbeid og ansvar og lederskap må belønnes. Noen sykehus vil bli mer produksjonsbasert mens andre vil bli rene akuttsykehus. Endringene innebærer at man må tenke grunnleggende nytt, sa sykehusdirektør Anders Wahlstedt ved Vest-Agder sentralsjukehus.

– Et annet inntektssystem må komme, og det bør bygges inn en lønnsomhetskomponent, sa han, og nevnte at kriterier for hva som skal belønnes er kompetanse, innsats, fleksibilitet, ansvar, arbeidstid, arbeidsvilkår.

– Vi ønsker åpne kort og vilje til å prøve og feile. Vi ønsker et system som gjør sykehusene mer interessante som arbeidsplasser, gjerne noe som tvinger folk til å vedlikeholde kompetansen, sa Wahlstedt, og understreket at det er nødvendig med en god etterutdanning.

Ifølge Anne Kverneland Bogsnes, styreleder i Helse Vest, er hovedoppgavene bl.a. å samordne virksomheten i helseforetakene med sikte på å få en samlet sett rasjonell ressursutnyttelse, å oppfylle ansvar etter spesialisthelsetjenestelovens §2-1a gjennom egeneide helseforetak, å fastsette hvilke virksomheter som skal løse de enkelte hovedoppgavene innenfor områdene og å legge til rette for, planlegge, organisere og fremme virksomhet innen pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning, opplæring av pasienter og pårørende og utvikle medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling.

Råd fra tillitsvalgte

Overlegeforeningens tillitsvalgte understreket at lønnsforhandlinger, budsjett og funksjonsfordeling vil være viktige utfordringer i tiden fremover. Kontakten mot spesialitetene, mellom tillitsvalgte og den enkelte arbeidstakers behov vil være sentrale oppgaver å gripe fatt i. De understreket også nødvendigheten av at interntillitsvalgte og hovedtillitsvalgte må være rådgivere.

Lars Eikvar – ny leder av Overlegeforeningen

Norsk overlegeforenings ekstraordinære landsrådsmøte har valgt seksjonsoverlege ved Ullevål universitetssykehus, Lars Eikvar (41) til ny leder av foreningen. J. Arve Kristiansen, Harstad ble valgt som styremedlem og Helena Bergland, Tromsø er nytt varamedlem.

Lars Eikvar

Anbefalte artikler