Dopingmidler bør forbys

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Forslaget har vært forelagt relevante organisasjonsledd i Legeforeningen og er behandlet av sentralstyret. Selv om det vil kreve økte ressurser innen politi, påtalemyndighet og domstoler, anser Legeforeningen det som en god investering for å forebygge de alvorlige helseskader som misbruk av dopingmidler kan medføre.

Det er viktig at man setter et sterkere søkelys på dopingbruk i miljøer utenfor det organiserte idrettsmiljøet, sier Legeforeningen i høringsuttalelsen, og understreker at antidopingarbeidet innenfor det organiserte idrettsmiljøet samtidig bør videreføres og utvikles. Legeforeningen anser at endringen vil gi en skjerpende signaleffekt innad i idretten, fordi misbruk av de nevnte dopingmidler ifølge lovforslaget vil ha strafferettslige konsekvenser i tillegg til de eksisterende sanksjoner som kan idømmes innen idrettens organisasjoner.

Legeforeningen støtter også regjeringens kontaktutvalg som påpeker at videre forskning er nødvendig for å vinne mer inngående kunnskap om omfang og konsekvenser av dopingbruk i og utenfor organisert idrett.

Anbefalte artikler