Utdrag av referat fra sentralstyremøte 16. 10. 2001

Artikkel

Utdanningsstillinger med veiledning i allmenn- og samfunnsmedisin

Et utvalg bestående av Kjell Maartmann-Moe, Aplf (leder), Hilde Beate Gudim, Aplf, Reidar Høifødt, OLL, og Kjartan Stormark, Ylf, har utredet utdanningsstillinger med veiledning i allmenn- og samfunnsmedisin. Utvalget leverte sin innstilling i begynnelsen av oktober 2001. En partssammensatt gruppe under Sosial- og helsedepartementet har arbeidet med de samme spørsmålene. Der er Legeforeningen representert ved Gunnar Ramstad og Anne Grete Olsen. I tillegg møter Anne Kjersti Befring fra sekretariatets forhandlingsavdeling med Lars Duvaland som vararepresentant.

Sentralstyret mente at det var viktig å koordinere arbeidet som er gjort i Legeforenin-

gens utvalg og den partssammensatte arbeidsgruppen. Sentralstyret ønsket derfor ikke nå å gå inn i de enkelte forslagene til hvordan det nye allmennlegedirektivet kunne gjennomføres i Norge, men berømmet utvalget for en rask og grundig utredning.

Sentralstyret vedtok å oversende utredningen til Legeforeningens representanter i den partssammensatte arbeidsgruppen som tilrettelegger innføringen av allmennlegedirektivet. Sentralstyret vil komme tilbake til de enkelte forslag når den partssammensatte arbeidsgruppens utredning er ferdig.

Kvalitetsprisen for primærhelsetjenesten 2001

Sentralstyret vedtok å tildele Bjørg Marit Andersen Den norske lægeforenings kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2001 for arbeidet Prevalensundersøkelser som verktøy for å vurdere endringer i infeksjonsforebyggende arbeid ved sykehjem og andre langtidsinstitusjoner.

Kvalitetsprisen for spesialisthelsetjenesten 2001

I tråd med innstilling fra Legeforeningens kvalitetsforbedringsutvalg vedtok sentralstyret å tildele Frode Haffner og Mette Hallberg Den norske lægeforenings kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2001 for arbeidet Kvalitetssikring i akuttpsykiatrien. Er kognitiv terapi kombinert med minimumsdose farmakoterapi forankret i individuelle behandlingsplaner et godt alternativ?

Den norske lægeforenings forskningsutvalg

Torkel Steen er oppnevnt som vararepresentant for Asle Medhus i forskningsutvalget.

Retningslinjer legestand og farmasøytisk industri

Sekretariatet ble gitt fullmakt til å forhandle med Legemiddelindustriforeningen om justeringer av bestående retningslinjer for samarbeid mellom legestand og farmasøytisk industri. Resultatet av drøftingene med Legemiddelindustriforeningen vil bli forelagt sentralstyret.

Representasjon i lønnsutvalget

Sentralstyret oppnevnte Margit Brottveit som ny personlig vararepresentant for Bente Kristin Johansen til lønnsutvalget.

Normaltariffen

Sentralstyret vedtok å oppnevne medlemmer til arbeidsgruppe for allmennlegetakster og arbeidsgruppe for spesialisttakster bestående av to representanter fra Aplf og to representanter fra PSL samt en representant fra sekretariatet. Det var fremlagt brev fra Rikstrygdeverket av 1.10. 2001 og tidligere protokoll fra takstforhandlingene av 5.4. 2001.

Protokolltilførselen lyder: «Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe med representanter for Legeforeningen og Rikstrygdeverket som før takstoppgjøret i 2002 skal legge fram forslag til forenklinger og presiseringer i normaltariffen. Gruppen skal blant annet vurdere mulighetene for å fjerne og/eller slå sammen takster som ikke, eller i svært liten grad, benyttes av legene. Frist for arbeidet settes til 31.3. 2002.»

Forslag til standard for prehospital akuttmedisin

Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin (LUPA) var av sekretariatet anmodet om å utarbeide utkast til Legeforeningens standard for prehospital akutt-

medisin. Standarden forutsetter å være et verktøy for kvalitetssikring og kvalitetsforbedring av prehospital akuttmedisinsk virksomhet. Standarden beskriver legers deltakelse i prehospital akuttmedisin, den omhandler målsetting, organisasjon, ansvar og ledelse, krav til tjenesten, kompetansenivå/utdanning, krav til beredskap og responstid, utstyr, monitorering, dokumentasjon og systemer for kvalitetssikring av avvikshåndtering innen de ulike ledd i tiltakskjede.

Sekretariatet uttalte i sitt saksfremlegg at standardutkastet er utarbeidet i nært samarbeid med de faggrupper som i stort omfang er engasjert i prehospital akuttmedisin. Av hensyn til standardens legitimitet bør også andre faggrupper gis anledning til å kommentere utkastet.

Utkastet forelå nå til behandling i sentralstyret. Sentralstyret vedtok å sende utkastet til intern høring hos relevante yrkes- og spesialforeninger.

Anbefalte artikler