Utdrag av referat fra sentralstyremøte 15.12. 2001

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Ny sammensetning av spesialitetsrådet 2002–05

Det var ikke innkommet forslag på representanter til nytt spesialitetsråd for perioden 2002–05. Sentralstyret vedtok derfor at det sittende spesialitetsråd fungerer ut februar 2002.

Sentralstyret hadde også en foreløpig drøfting av eventuelt endrede regler for spesialitetsrådets sammensetning ut fra de endringer som oppstår både på grunn av statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten og endringer i den statlige helseforvaltning.

Nytt rusmiddelpolitisk utvalg 2002–03

Sentralstyret oppnevnte som medlemmer av Legeforeningens rusmiddelpolitiske utvalg: Tone Tveit, leder, Jens Chr. Bull Engelstad, Svein Steinert, Erik Waale Næss, Arne Johannesen, Laine Wannstam. En representant ikke oppnevnt.

Nytt likestillingsutvalg 2002–03

Sentralstyret oppnevnte som medlemmer av Legeforeningens likestillingsutvalg: Torunn Janbu, leder, Camilla Arnesen, Catarina Falck, Roar Pedersen og Per-Henrik Randsborg.

Legeforeningens valgkomité 2002–03

I henhold til Legeforeningens lover § 3 skal valg på Legeforeningens sentralstyremedlemmer forberedes av en valgkomité på tre medlemmer. To av disse velges av landsstyret, hvorav den ene som leder.

Under landsstyremøtet 17.–19.10. 2001 valgte landsstyret Anne Cathrine B. Næss som leder og Torkel Steen som medlem. Sentralstyret utpekte Eirik Bø Larsen som tredje medlem av valgkomiteen.

Marie Spångberg-prisen – komiteen 2002–05

Sentralstyret oppnevnte som medlemmer av komiteen for innstilling til Marie Spångberg-prisen: Johanne Sundby, Anna Midelfart og Borghild Roald.

Landsstyremøtet 2003 – invitasjoner

Fylkesavdelingene var anmodet om å sende inn søknad til sentralstyret om å være arrangørforening for landsstyremøtet 2003. Ved svarfristens utløp 1.12. 2001 var det innkommet søknader fra Møre og Romsdal legeforening og Finnmark legeforening. Sentralstyret vedtok å takke ja til invitasjonen fra Møre og Romsdal legeforening. Sentralstyret vedtok videre å oppfordre Finnmark legeforening til å komme tilbake med ny invitasjon ved en senere anledning.

Akademikerne Frie Yrker

Etter de nye vedtektene i Akademikerne Frie Yrker skal hver forening nå ha en fast representant med vararepresentant. Sentralstyret vedtok å videreføre dagens representasjon med Nils Grytten som medlem og Åge Henning Andersen som varamedlem.

Forhandlingssituasjonen i NAVO-området

Sentralstyret vedtok følgende:

  • 1 Istedenfor krav til ny hovedavtale som tidligere er vedtatt av sentralstyret, vedtok sentralstyret å foreslå overfor Akademikerne at det inngås en midlertidig hovedavtale og midlertidig avtale om forhandlingsordningen i samsvar med forslag fremlagt av sekretariatet datert 6.12. 2001 og som er drøftet i forhandlingsdelegasjonen.

  • 2 I tråd med forslaget til midlertidig hovedavtale pkt I fremmes det krav om at gjeldende hovedtariffavtaler inngått mellom Den norske lægeforening og KS/staten/Oslo kommune videreføres frem til 31.3. 2002 med NAVO og helseforetakene som part. Særavtaler mellom Legeforeningen og KS/staten/Oslo kommune videreføres frem til 31.3. 2002 med helseforetakene som part.

  • 3 I forbindelse med behandlingen av Akademikernes krav om midlertidig hovedavtale fremmes krav om en intensjonsavtale mellom NAVO og Legeforeningen i overensstemmelse med sekretariatets utkast til krav datert 12.12. 2001.

Legeforeningens representant i Akademikerne Helse

Bente Mikkelsen ble i sentralstyremøtet i november 2001 oppnevnt som medlem i Akademikerne Helse og i Legeforeningens forhandlingsdelegasjon. Etter dette er hun tilsatt som viseadministrerende direktør i Helse Øst og trer dermed ut av alle tillitsvalgtfunksjoner i Legeforeningen.

Sentralstyret vedtok at Hans Kristian Bakke og Lars Eikvar oppnevnes som Legeforeningens medlemmer i Akademikerne Helse. Til erstatning for Bente Mikkelsen i Legeforeningens forhandlingsdelegasjon i NAVO, oppnevnes Lars Eikvar.

Utfyllende kontingentregler

I oktober 2001 vedtok landsstyret lovendringer med hensyn til de obligatoriske kontingenter. Lovendringene gav sentralstyret fullmakt til å fastsette nærmere regler om månedlige innbetalinger, avkorting av kontingenten ved innmelding i kalenderåret, helt eller delvis fritak for kontingentbetaling og overføring av kontingentmidler til yrkesforeningene og avdelingene.

I ny § 20 om utmelding er det ikke omtalt hva som skal gjøres med innbetalt kontingent i de tilfeller hvor utmelding foretas på initiativ av medlemmet. Sentralstyret fant det naturlig at det også ble fattet vedtak om dette spørsmålet.

Sentralstyret vedtok følgende: Utforming av retningslinjer for månedlige innbetalinger av kontingenter utsettes til nytt medlemsregister er på plass og i stabil drift.

Kontingent for nye medlemmer avkortes slik at kontingent for første kalenderår beregnes fra og med første måned etter innmeldingsdato.

Generalsekretæren gis fullmakt til å innvilge individuelle fritak for kontingent begrenset til ett kalenderår om gangen. Anke på avslag om individuelle kontingentfritak behandles av sentralstyret.

Overføring av kontingentinntekter til yrkesforeningene og avdelingene utbetales i tre like deler, henholdsvis innen 1. mars, 1. juli og 1. september. Ved eventuelle lokale likviditetsproblemer kan det søkes om at utbetalinger skjer tidligere.

Dersom medlemmer melder seg ut i løpet av kalenderåret, refunderes eventuell innbetalt kontingent for perioden utover den måneden utmeldingen skjer.

Fylkesavdelingenes funksjon og rolle i forhold til de regionale helseforetak

Sentralstyret oppnevnte 18.9. 2001 et utvalg som skulle se på hvordan Legeforeningen på regionalt nivå kan møte utfordringer i forbindelse med etablering av regionale helseforetak.

Som følge av vedtakene på landsstyremøtet 17.–19.10. 2001 om opprettelse av interimsutvalg og organisasjonsutvalg hadde arbeidsgruppen vurdert at det var lite formålstjenlig å drøfte deler av mandatet fra sentralstyret. Gruppen hadde derfor konkretisert sentralstyrets mandat. Arbeidsgruppen vil beskrive og vurdere helsepolitiske utfordringer ved etablering av regionale helseforetak og gi føringer til hvordan interimsutvalgene kan arbeide for å møte de helsepolitiske utfordringer, slik at Legeforeningen fremstår som en aktiv helsepolitisk aktør på regionalt nivå.

Rapporten var delt i to hovedbolker: I første bolk ble det drøftet hvilke helsepolitiske utfordringer det er mest presserende at Legeforeningen tar fatt i. Her har arbeidsgruppen gått gjennom de signaler og formuleringer som er gitt i sentrale, offentlige dokumenter om hvilke problemstillinger de regionale helseforetakene forventes å gripe fatt i. Arbeidsgruppen vurderer således også de helsepolitiske signalene til å ha ulik betydning og karakter for Legeforeningen. Mange av dem er ukontroversielle, men viktige å følge opp. Andre er det helt nødvendig at Legeforeningen følger tett i tiden fremover.

I andre bolk drøftes hvordan Legeforeningen, dvs. gjennom interimsutvalgene, bør agere for å bli en aktiv helsepolitisk aktør regionalt. På dette grunnlag har arbeidsgruppen fremmet forslag og råd til hvordan interimsutvalgene bør organiseres og arbeide for å bli en aktiv helsepolitisk aktør på det regionale nivå.

Sentralstyret vedtok at det finner at flere av forslagene og rådene til arbeidsgruppen er verdifulle innspill som kan medvirke til at Legeforeningen blir en tydeligere part i det regionale helsearbeidet. Sentralstyret vil oversende rapporten fra arbeidsgruppen til interimsutvalget og organisasjonsutvalget for videre oppfølging.

Sentralstyret vil videre be interimsutvalget særskilt om å følge opp arbeidsgruppens anbefaling om at interimsutvalget tar initiativ overfor fylkesavdelingene og de hovedtillitsvalgte slik at man i fellesskap kan få drøftet og bli enige om status, oppgavefordeling og hvem som skal ha ansvaret for å pleie relasjonene og være Legeforeningens ansikt utad overfor helseforetakene.

Sekretariatet må følge opp interimsutvalgene for å sikre at dette viktige arbeid gis nødvendig prioritet og at hensiktsmessige nettverk dannes.

Anbefalte artikler