Reseptbasert legemiddelregister

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Bakgrunnen for forslaget var ifølge det daværende Sosial- og helsedepartementet at EØS-avtalen medfører at stadig flere nye potente legemidler registreres i Norge. Forslaget er begrunnet med hensynet til pasientsikkerhet. Et slikt legemiddelregister kan også benyttes til å gi legene et bedre grunnlag for internkontroll og kvalitetsforbedring av egen forskrivning.

Anonymisering eller ei?

Forslaget innebærer bl.a. at fødselsnummer på legemiddelbruker avidentifiseres til et anonymt hjelpenummer, alder og kjønn før opplysningene lagres i legemiddelregisteret. Videre innebærer forslaget at apotekene blir pålagt meldeplikt om legemiddelomsetning til legemiddelregisteret og at personopplysninger fra apotek innhentes uten samtykke fra legemiddelbruker og reseptutsteder. Opplysningene fra legemiddelregisteret skal ikke brukes til tilsyn eller føre til tiltak overfor navngitte enkeltlegers forskrivning eller enkeltpasienters legemiddelbruk

Legeforeningen er positiv til å utvikle mer kunnskap om legemiddelbruk i Norge, men ut fra punktene med formålet for et slikt register, kan ikke foreningen se at det er nødvendig med legens ID-nummer. Det kan heller ikke være nødvendig å oppgi pasientens personnummer. I disse tilfellene vil det holde å oppgi kjønn og alder.

Legeforeningen er positiv til å fremme forskning, men mener at forskningen ikke kan løses tilfredsstillende gjennom den type database som er skissert i forslaget.

Ellers påpeker foreningen de uklarheter som er gitt vedrørende personnummer og om dette skal kunne dekodes for så å finne tilbake til enkeltpasienter. Dette er et avgjørende punkt for å ha tiltro til et slikt register.

Nytteverdi – et mål

Et helseregister skal ikke opprettes uten at det er definert et klart formål med registeret, ifølge Legeforeningen. Registeret må dessuten være bygd opp slik at man kan påregne tilstrekkelige og pålitelige data. De som avgir data, må oppleve at dette er nyttig for egen virksomhet ved at registerdata kan brukes til fagutvikling og kvalitetssikring av egen praksis. Registeret må også sikre at konfidensialiteten ivaretas og ethvert register bør ha en klar nytteverdi for pasientbehandlingen.

Legeforeningen ser ønskeligheten av at det etableres et legemiddelregister som skal ha som formål å samle inn og behandle data om legemiddelbruk i Norge, å kartlegge utbredelsen av legemiddelbruk og belyse endringer over tid.

Registeret skal også ha som formål å fremme og legge grunnlag for forskning om langtidseffekter og bivirkninger av legemiddelbruk i befolkningen med sikte på å fremme kvaliteten på bruken av legemidler.

Hjelpemiddel til kvalitetssikring

I tillegg til myndighetenes overordnede kvalitetssikring av helsetjenestene vil Legeforeningen fremholde registeret som et hjelpemiddel til kvalitetssikring av den enkelte leges virksomhet. Dette kan gjøres ved at legene gis periodisk tilbakemelding om egen legemiddelforskrivning, og dessuten får gjennomsnittstall for tilsvarende legepraksiser. Konfidensialitet må ivaretas ved at opplysning om enkeltlegers forskrivning ikke gjøres kjent for andre enn legen selv.

Legeforeningen har i samarbeid med Norges Apotekerforening, Den Norske Veterinærforening og Den norske tannlegeforening etablert Norsk Reseptanalyse AS. Formålet er å opprette og drive en landsdekkende reseptbasert database som skal ivareta nødvendige hensyn til personvern og bidra til kvalitetssikring og fremme faglig utviklingsarbeid innen de berørte profesjonene. Norsk Reseptanalyse AS har nyttig kompetanse og erfaring vedrørende legemiddelregister, og vil være en naturlig samarbeidspartner for det offentlige når det skal bygges opp et nytt statlig organ. Legeforeningen anmoder departementet om å vurdere å la Norsk Reseptanalyse AS få en utøvende funksjon med særlig vekt på kvalitetsutvikling på grunnlag av data fra et fremtidig legemiddelregister.

Høringsuttalelsen finner du på www.legeforeningen.no, under knappen Medlemsinformasjon.

Anbefalte artikler